Профил на купувача (Архив - 2015 г.)

АРХИВ

06.11.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Доставка на компютърни конфигурации, мобилни компютри и таблети за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"”

Вижте цялата информация тук


03.11.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:„Осигуряване на охрана на обектите, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, прилежащите площи и имуществото в тях”

Вижте цялата информация тук


16.10.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Решението е публикувано на в регистъра на Агенция за обществени поръчки на дата 15.10.2015 г.

Вижте цялата информация тук


09.10.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени  позиции:
- Обособена позиция 1 – „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”;
- Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”.

Вижте цялата информация тук


07.10.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните и структури.” Решението е публикувано на дата 07.10.2015 г.

Вижте цялата информация тук


18.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Процедурата се обявява в изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”  с цел  оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте цялата информация тук


01.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; - Обособена позиция 2 - "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


19.06.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


15.05.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


07.05.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Вижте цялата информация тук


20.03.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


Вижте цялата информация тук


13.03.2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на ИААА с контролни функции.

Вижте цялата информация тук


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Поддръжка на информационните системи, обмена на информация и регистрите на ИААА , на системата tachonet и ERRU, на интернет страницата на агенцията и на двата портала на телефоните за подаване на сигнали за корупция и за нарушения на правата на пътниците , съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г . относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 IQB , 1 55/1 от 28 февруари 2011 г . )

Вижте цялата информация тук


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Надграждане на система АНД Административнонаказателна дейност и изграждане на модул за контрол на пътя .

Вижте цялата информация тук


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Предоставяне на универсална пощенска услуга - две обособени позиции, вътрешни и международни .

Вижте цялата информация тук


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Доставка на моторни превозни средства.

Вижте цялата информация тук


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Поддръжка на хардуерни устройства и на мрежовото оборудване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Вижте цялата информация тук


12.03.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване.
Дейностите, включени в предмета на поръчката са посочени в приложеното към документацията за провеждане на процедурата "Задание за изпълнение"

Вижте цялата информация тук


05.03.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне съгласно Заповед РД-10-9/11.03.2015 г.


КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване.
Дейностите, включени в предмета на поръчката са посочени в приложеното към документацията за провеждане на процедурата "Задание за изпълнение"

Вижте цялата информация тук


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „ОБУЧЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРСКИЯ СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ”

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) осъществява проект „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с национален обхват и към момента на стартиране на процедуратае с продължителност от 01.10.2014 г. до 31.10.2015 г. Целевата група на проекта са инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осъществяващи контрол на автомобилните превози. 
Общата цел на проекта е подобряването на професионалната компетентност на инспекторите, контролиращи автомобилния транспорт, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията по контролната дейност върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността.

Вижте цялата информация тук


19.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРЕДМЕТ: „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация““, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-20 от 24.09.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Вижте цялата информация тук


19.12.2014г.

Решение

ИААА обявява процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 ал.1 т.11 от ЗОП "Периодична доставка на горива за автомобилите, собственост на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на централно ниво и регионалните дирекции на администрацията”.

Вижте цялата информация тук


19.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по-ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на  кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС".

. Вижте цялата информация тук


19.12.2014г.

Публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Периодични доставки на канцеларски материали, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

Вижте цялата информация тук


05.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРЕДМЕТ: „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


05.12.2014г.

Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”. Имуществото и служителите на агенцията трябва да бъдат застраховани срещу рискове описани в Приложение 1.

Вижте цялата информация тук


Scroll to top