Административни услуги

Относно издаване на фактури за платени такси:

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане. "

Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската  операция е документа за платена такса. В тази връзка, не е необходимо да се издават фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.

361  Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
1208 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
362 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
363 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия; Електронно заявяване на административната услуга
990 Продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия; Електронно заявяване на административната услуга
579 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия; Електронно заявяване на административната услуга
1685 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия; Електронно заявяване на административната услуга
365 Издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009; Електронно заявяване на административната услуга
791  Издаване на еднократно разрешително за международен случаен превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
1450  Издаване на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които се разменя контингент от разрешителни; Електронно заявяване на административната услуга
1441 Издаване на разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС, с които не се разменя контингент от разрешителни; Електронно заявяване на административната услуга
1900 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
366 Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз; Електронно заявяване на административната услуга
356 Издаване на книжка с пътни формуляри за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобус до държави, които са членки на Европейския съюз; Електронно заявяване на административната услуга
585 Издаване на еднократни разрешителни за международен превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредбата № 11 за международни автомобилни превози;  
1686 Издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с годишен срок на валидност;  
1680 Издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с едномесечен срок на валидност;  
1242 Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка; Електронно заявяване на административната услуга
2359 Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари; Електронно заявяване на административната услуга
2208 Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници; Електронно заявяване на административната услуга
2356 Продължаване на срока на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари; Електронно заявяване на административната услуга
2203 Продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници; Електронно заявяване на административната услуга
991 Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари; Електронно заявяване на административната услуга
617 Увеличаване на броя на заверени копия към лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари; Електронно заявяване на административната услуга
1716 Издаване на дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари; Електронно заявяване на административната услуга
618 Издаване на дубликат на заверено копие към лиценз на Общността за международен превоз на пътници или товари; Електронно заявяване на административната услуга
1225 Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността за международен превоз на пътници или товари по молба на неговия притежател;  
  Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност към лиценза на Общността за международен превоз на пътници или товари; Електронно заявяване 
1902 Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1692 Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
574 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1006 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1226 Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1228 Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1473 Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
1926 Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България; Електронно заявяване на административната услуга
372 Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България по молба на неговия притежател;  
  Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; Електронно заявяване 
1231 Провеждане на изпити и издаване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари;

Електронно заявяване на административната услуга

Графици за провеждане на изпит

373 Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил; Електронно заявяване на административната услуга
2178 Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил; Електронно заявяване на административната услуга
2809 Продължаване на валидността на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил; Електронно заявяване на административната услуга
1910 Преглед за съответствие с изискванията на учебен кабинет/офис, учебна площадка и ППС за обучение; Електронно заявяване на административната услуга
1013 Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Електронно заявяване на административната услуга
375 Промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Електронно заявяване на административната услуга
1916 Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС; Електронно заявяване на административната услуга
1157 Издаване на удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача; Електронно заявяване на административната услуга
1235 Промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача; Електронно заявяване на административната услуга
601 Промяна в списъка към издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача; Електронно заявяване на административната услуга
1025 Прекратяване на правата ,произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача по молба на неговия притежател; Електронно заявяване на административната услуга
1160 Издаване на карта за квалификация на водача; Електронно заявяване на административната услуга
1166 Издаване на карти за дигитални тахографи; Електронно заявяване на карта за дигитални тахографи на водач
Електронно заявяване на карта на превозвач
Електронно заявяване на карта за монтаж и настройки
1699 Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари; Електронно заявяване на административната услуга
1024 Продължаване на срока за разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; Електронно заявяване на административната услуга
1911 Отразяване на промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари; Електронно заявяване на административната услуга
1629 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по молба на неговия притежател; Електронно заявяване на административната услуга
1014 Провеждане на изпит за водач, превозващ опасни товари и издаване на ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари; Електронно заявяване за явяване на изпит за ADR водач
 
Електронно заявяване на ADR свидетелство на водач
1158 Провеждане на изпит за продължаване на срока на ADR-свидетелството за водач на МПС и удължаване на срока на свидетелството; Електронно заявяване за явяване на изпит за продължаване на срока на ADR свидетелство на водач
 
Електронно заявяване на удължаване срока на ADR свидетелство на водач
732 Издаване на дубликат на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари; Електронно заявяване на административната услуга
1913 Провеждане на изпит за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;

Електронно заявяване на административната услуга

Графици за провеждане на изпит

1400 Продължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;

Електронно заявяване на административната услуга

Графици за провеждане на изпит

2295 Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение; Електронно заявяване на административната услуга
2842 Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение; Електронно заявяване на административната услуга
811 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на проверка на техническа изправност на ППС; Електронно заявяване на административната услуга
1920 Прекратяване на правата ,произтичащи от разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС по молба на неговия притежател; Електронно заявяване на административната услуга
2382 Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на ППС;  
2383 Издаване на удостоверение за одобрение на пътните превозни средства (ППС), превозващи определени опасни товари;  
325 Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба за извършване на проверки, изпитвания и идентификация на пътни превозни средства;  
2179 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства;  
822 Издаване на сертификат за одобряване на типа на нови превозни средства, произвеждани в малка серия;  
1477 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства по отношение на система/определени технически характеристики;  
2296 Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли;  
2180 Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство;  
1162 Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;  
1720 Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство;  
1012 Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
1626 Издаване на дубликат на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държава, която не е член на ЕС; Електронно заявяване на административната услуга
1240 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване; Електронно заявяване на административната услуга
2675 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.; Електронно заявяване на административната услуга
1161 Издаване на удостоверения за психологическа годност, след трето психологическо изследване;  
2674 Издаване на дубликат на удостоверение от трето психологическо изследване и от закрити лаборатории, провели първо и второ психологическо изследване.; Електронно заявяване на административната услуга
2267 Издаване на Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ; Електронно заявяване на административната услуга
3119 Вписване или отписване на превозно средство в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ Електронно заявяване на административната услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация;  
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);  
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);  Scroll to top