Обществена поръчка

АРХИВ

13.03.2015г.

Информация за сключен договор към открита процедура по ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по-ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС"


05.03.2015г.

Договор № РД-32-3/24.02.2015 г.


04.02.2015г.

Решение РД-10-5/03.02.2015 г.


04.02.2015г.

П Р О Т О К О Л

на комисията по обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на МПС” .

Вижте цялата информация тук


19.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ ИЗПИТИ, ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС".

Приложение документация:

1. Техническо задание
2. Методика за оценка
3. Указания към оферента
4. Приложения
5. Договор

Линк към сайта на Агенцията за обществени поръчки:
Решение - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=639350&newver=2
Обявление - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=639351&newver=2


Протокол

на комисията, определена със Заповед № РД-10-1/19.01.2015 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава пета "Открита процедура" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по-ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособностза управление на МПС.

Вижте цялата информация тук


П Р О Т О К О Л

на комисията по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на МПС” .

Вижте цялата информация тук


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До участниците в открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за повишаване на професионалната квалификация на служителите, провеждащи изпити, за по ефективно и обективно оценяване на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на мпс”

Вижте цялата информация тук


Информация за гаранцията за участие
Scroll to top