Обществена поръчка

АРХИВ

05.03.2015г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „ОБУЧЕНИЕ НА ИНСПЕКТОРСКИЯ СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ”

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) осъществява проект „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с национален обхват и към момента на стартиране на процедуратае с продължителност от 01.10.2014 г. до 31.10.2015 г. Целевата група на проекта са инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осъществяващи контрол на автомобилните превози. 
Общата цел на проекта е подобряването на професионалната компетентност на инспекторите, контролиращи автомобилния транспорт, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията по контролната дейност върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността.

Приложения:
1. Техническо задание
2. Указания за попълване на офертата
3. Образци на документи
4. Проект на договор
5. Методика за оценка

Линк към сайта на Изпълнителна агенция автомобилна администрация: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki
Линк към сайта на Агенцията за обществени поръчки:


24.04.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от Закона за общестените поръчки, на свое заседание, проведено на 23.04.2015 г. от 17.30 ч., определената със Заповед № РД-10-12/31.03.2015 г. на изпълнителния директор на ИААА комисия за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Обучение на инспекторския състав на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, определи отварянето на ценовото предложение за участие в обществената поръчка да се извърши на 28.04.2015 г. (вторник) от 12.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Оценката на офертата на участника по показателя „техническа оценка” е 93 т.


Протокол
на комисията за разглеждане на документите за подбор, техническа оценка и определяне на място, дата и час за отварянето на ценовото предложение за участие в обществената поръчка с предмет „Обучение на инспекторския състав на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.


30.04.2015г.

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител на обществената поръчка


13.07.2015г.

Договор РД-32-7/15.06.2015 г.


Информация за гаранцията за участие
Scroll to top