Обществена поръчка

АРХИВ

15.01.2015г.

П Р О Т О К О Л

На 12.01.2015 г. от 14.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-12/18.12.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, обявена с публична покана.
На заседанието не присъстваха лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
На 08.01.2015 г., на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” бе публикувана информация за датата и часа за отваряне на офертите.
В срока, посочен в раздел IV от публичната покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки, а именно 17,00 часа на 29.12.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” бе представена 1 (една) оферта. Офертата е подадена от участника „Роел - 98” ООД. Същата е заведена в 13.24 часа, под рег. № 54-03-14/5/29.12.2014 г. в деловодната система на агенцията.
Съгласно чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
Представената от участника оферта отговаря на изискването на чл. 101в, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за представянето й в запечатан непрозрачн плик. Пликът с офертата на кандидата е оформена по начин съгласно съдържащите се в публичната покана изисквания.
Представените от участника техническо и ценово предложения бяха отворени и проверени с оглед на разпоредбата на чл. 101в, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно минималното съдържание на офертата и изискванията към изпълнителя, посочени в публичната покана, като в резултат на извършената проверка бе установено, че  при подадената оферта са спазени изискванията за съдържание съгласно чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, както и на допълнителните изисквания към изпълнителя, посочени в Раздел III от публичната покана.
Спазено е и изискването на възложителя за представяне на мостри на канцеларските материали и консумативи по всяка позиция от техническото задание от документацията към публичната покана.
Ценовото предложение на участника е под прогнозната стойност, посочена в Раздел III от публичната покана.
Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 101г., ал. 4 от Закона за обществените поръчки. Същият се предава за утвърждаване на главния секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, заедно с цялата документация по настоящата процедура.


08.01.2015г.

Протокол

Днес, 07.01.2015 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-12/18.12.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки. 
    В посочения в раздел IV от публичната покана срок, а именно 17:00 часа на 29.12.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е представена 1 (една) оферта.
За дата, час и място за отварянето на офертата, комисията определя 12.01.2015 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.


19.12.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Периодични доставки на канцеларски материали, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6
- Приложение 7
- Приложение 8
- Приложение 9
- Приложение 10
- Приложение 11
- Приложение 12
- Приложение 13
- Приложение 14
- Приложение 15

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037606


Scroll to top