Обществена поръчка

АРХИВ

20.03.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


Приложение: Документация


Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040019


Корекция на техническа грешка в УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ:
Документът, удостоверяващ гаранцията за изпълнение на договора (по т. 20 от Списъка на документите, които участникът трябва да приложи към офертата си) се представя при подписване на договора за възлагане на изпълнението, а не при окомплектоването на офертата.


25.03.2015г.

Въпроси и отговори към обществената поръчка


30.03.2015г.

Протокол на комисията за определяне на дата, място и час за отваряне на офертите за участие в поръчката


27.04.2015г.

Протокол
за преустановяване на избора на изпълнител, изготвен на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 48, ал. 1 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в ИААА, във връзка с чл. 47 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в ИААА.


Scroll to top