Обществена поръчка

АРХИВ

05.03.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП


КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване.
Дейностите, включени в предмета на поръчката са посочени в приложеното към документацията за провеждане на процедурата "Задание за изпълнение"

Приложение

Линк към сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Профил на купувача http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki
Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039449:


11.03.2015г.

Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне съгласно Заповед РД-10-9/11.03.2015 г.


Scroll to top