Обществена поръчка

АРХИВ

12.03.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване.
Дейностите, включени в предмета на поръчката са посочени в приложеното към документацията за провеждане на процедурата "Задание за изпълнение"

Приложение

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039719


24.03.2015г.

Протокол от заседание на комисията. Определяне на дата, час и място за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване”


16.04.2015г.

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка по реда на глава осма а от ЗОП с предмет Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на ИААА и доставка на санитарни кондумативи за ежедневно ползване


19.05.2015г.

Договор РД-32-5/11.05.2015 г.


19.05.2016 г.

Информация за гаранция за участие


Scroll to top