Профил на купувача

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че от 1 януари 2017 г., на основание чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, информацията за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски ще се изискват по служебен път от органите по приходите по реда на чл. 87, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

„Банкова сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на обществени поръчки“:
  • Уникредит Булбанк, клон Батенберг
  • IBAN: BG75UNCR96603320607314
  • BIC: UNCRBGSF

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", утвърдени със Заповед РД-08-25/20.05.2024 г.

Профил на купувача на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в Централизираната автоматизирана информационна система " Електронни обществени поръчки"


 

Scroll to top