Обществена поръчка

АРХИВ

17.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Процедурата се обявява в изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”  с цел  оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация за участие

 Линк към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL

 Решение:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=688369

 Обявление:

 http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=688373

05.10.2015г.

Въпрос 1
Отговор 1


04.11.2015г.

Съобщение 53-02-9/8/04.11.2015 г. относно отваряне на ценовите оферти


10.11.2015г.

Протокол 53-02-9/7/04.11.2015 г.

Протокол 53-02-9/9/04.11.2015 г.

Протокол 53-02-9/10/09.11.2015 г.

Решение 53-02-9/12/09.11.2015 г. за определяне на изпълнител


30.11.2015г.

Договор РД-32-10/26.11.2015 г. и приложения към него

Продължение - приложения към договора


04.12.2015г.

Стартира изпълнението на договор за провеждане на функционален анализ и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

В изпълнение на проект с наименование "Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на 26.11.2015 г. бе сключен договор между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД.
Предметът на договора включва изпълнението на две основни дейности:

  • Дейност 1. Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
  • Дейност 2. Разработване на информационна стратегия  за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация.

Дейността по функционален анализ се изпълнява от експертен екип, съставен от служители на ИА „Автомобилна администрация“ и експерти на външния изпълнител.
Провеждането на функционалния анализ ще премине през три основни под-дейности:

  • Планиране и подготовка на функционалния анализ;
  • Провеждане на функционалния анализ;
  • Приключване на функционалния анализ.
Крайният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на договора е 27.12.2015 г.

11.12.2015г.

Уведомление за сключен договор


Scroll to top