Обществена поръчка

АРХИВ

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗОП

07.05.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Приложение : Документация

Линк към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234333839
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665231&newver=2
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665232&newver=2


26.05.2015г.


15.06.2015г.

Протокол
на комисията 04-00-00-34/100/15.06.2015 г.

Вижте цялата информация тук


09.07.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


     Относно: Отваряне на ценовите оферти за участие процедурата по реда на глава пета „Открита процедура” от ЗОП с предмет „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация”.

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 27, ал. 1 и 2  от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, утвърдени със Заповед № РД-01-67/13.02.2015 г. на изпълнителния директор на агенцията, комисията, определена за провеждане на процедурата, обявява, че отварянето на ценовите оферти (плик № 3 от офертата) на допуснатите участници ще се извърши на 14.07.2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Във връзка с горното и с оглед на разпоредбата на чл. 69а, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП, комисията съобщава резултатите от оценяването на допуснатите до оценяване оферти:

Класиране по позиция 1:
1. „Адванст Бизнес Консултинг” ООД с 92 т.
2. „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД с 82 т.
3. „Прайм Консултинг” ООД с 78,4 т.
4. „Агенция Стратегма” ООД с 78 т.
5. „Българска консултатска организация” ЕООД с 77 т.

Класиране по позиция 2:
1. „Инфосистемс Интернешънъл” ЕООД с 98,8 точки.


Дата 09.07.2015 г.   


Председател на комисията:


03.08.2015г.

Протокол
на комисията 04-00-00-34/108/09.07.2015 г.

Вижте цялата информация тук


Протокол
на комисията 04-00-00-34/113/17.07.2015 г.

Вижте цялата информация тук


Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=680589&newver=2

Scroll to top