Обществена поръчка

АРХИВ

19.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРЕДМЕТ:
„Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация““, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-20 от 24.09.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Приложение:

- Документация

Техническа корекция - 20.01.2014

- указания за попълване на офертата
- приложения - (коригирана е техническа грешка, премахнат е текста "Информация и публичност " от заглавието на проекта)

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640428&newver=2
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640429&newver=2


06.03.2015г.

Протокол на комисията по поръчката


26.03.2015г.

Протокол на комисията по обществената поръчка


31.03.2015г.

Протокол на комисията за избор на изпълнител


02.04.2015г.

Решение 04-01-00-572/40/02.04.2015 г.


19.05.2015г.

Договор РД-32-6/19.05.2015 г.


Scroll to top