Обществена поръчка

АРХИВ

05.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Приложение:

- Документация

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636576
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636540


Въпроси по обявената обществена поръчка


23.02.2015г.

Протокол от заседание на комисия, определена със заповед РД-10-2/20.01.2015 г., за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура по глава пета от ЗОП с предмет „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, по договор 14-11-20/01.09.2014, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Вижте цялата информация тук


12.03.2015г.
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653799&newver=2


Scroll to top