Обществена поръчка

АРХИВ

04.02.2014г.

Договор РД-32-13/19.12.2014 г.


18.12.2014г.

Протокол

на комисията, определена със Заповед № РД-10-11/04.12.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, обявена с публична покана, публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки и интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук


12.12.2014г.

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.12.2014 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-11/04.12.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,  обявена с публична покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки.
    В срока, посочен в раздел IV от публичната покана, а именно 17.00 часа на 11.12.2014 г., в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са представени 3 (три) оферти за участие в процедурата.
За дата, час и място за отварянето на офертите, комисията определя 15.12.2014 г. (понеделник) от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.


05.12.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация”. Имуществото и служителите на агенцията трябва да бъдат застраховани срещу рискове описани в Приложение 1.


Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6
- Приложение 7
- Приложение 8
- Приложение 9
- Приложение 10

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037058


Scroll to top