Антикорупция

Ако имате информация за конкретни корупционни прояви или нередности на служител/и/ на ИААА, може да я изпратите:

 • чрез телефон за подаване на сигнали за корупция: 0700 19 990;
 • чрез директен телефон за нередности: 02/940 94 00;
 • на ел.поща: avto_a@rta.government.bg
 • чрез деловодството на ИААА.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2024 г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2023 г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2022 г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА


 1. Проверки по постъпили сигнали в ИААА през 2023 г.:

През 2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  са получени общо 14 сигнала, съдържащи твърдения за корупционни действия и за конфликт на интереси. От тях 12 са срещу служители на агенцията, а два срещу служители на учебен център.  По всеки един от сигналите е извършена проверка и са  приключени със съответните доклади. Един сигнал е препратен на КПКОНПИ, един на ГДНП и един на Софийска районна прокуратура, по компетентност. Сигналът препратен до КПКОНПИ е приключен с Решение № РС-121-23-046 от 23.05.2023 г. на комисията, в което е посочено, че  не е установен конфликт на интереси.

По 3 (три) сигнала, постъпили в края на годината, проверките не са приключили.

По два сигнала са предприети действия, съобразно мярка № 7 от утвърдения Антикорупционен план – 2023 г. на Министерството на транспорта и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Извършеният до момента анализ показва, че сигналите с твърдения за корупционни действия на служители от РДАА не отговарят на изискванията на чл.  48, ал. 1, т. 1-6 от ЗПКОНПИ и чл. 6, ал. 2 от НОРИПДУКИ, тоест са анонимни.

В по-голямата си част подаваните сигнали на националния телефон 0700 19 990 на ИААА са също анонимни. Независимо, че анонимни сигнали не се разглеждат, при наличие на конкретни данни се изпращат за извършване на проверки от РДАА.

 1. Данни от проведено проучване в частта корупционни практики

През 2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е проведено  проучване с 1698 анкетирани потребители на административни услуги.

Анализът на отговорите от анкетните карти, в частта корупционни практики, показва че преобладаваща част - 1631 от анкетираните сочат, че няма корупционни практики в агенцията. Според 31 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 4 от потребителите посочват, че са свидетели на такъв вид практики. Нито един потребител не посочва конкретно име на служител, както и не е описва вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан такъв.

Според 99 от потребителите, основната предпоставка за корупционни практики в ИААА са усложнените процедури за подаване на документи и спрямо предходния период се е увеличил броят анкетирани, според които се създават формални пречки от страна на служители.


 1. Проверки по постъпили сигнали в ИААА през 2023 г.:

През първото полугодие на 2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  са получени общо 4 сигнала, съдържащи твърдения за корупционни действия и за конфликт на интереси. От тях 3 са срещу служители на агенцията, а един срещу служител на учебен център.  По всеки един от сигналите е извършена проверка и са  приключени със съответните доклади. Един сигнал е препратен на КПКОНПИ и един на ГДНП, по компетентност. Сигналът препратен до КПКОНПИ е приключен с Решение № РС-121-23-046 от 23.05.2023 г. на комисията, в което е посочено, че  не е установен конфликт на интереси.

Извършеният до момента анализ показва, че сигналите с твърдения за корупционни действия на служители от РДАА не отговарят на изискванията на чл.  48, ал. 1, т. 1-6 от ЗПКОНПИ и чл. 6, ал. 2 от НОРИПДУКИ, т.е. анонимни.

В по-голямата си част подаваните сигнали на националния телефон 0700 19 990 на ИААА са анонимни. Въпреки това, при наличие на конкретни данни се изпращат за извършване на проверки от РДАА.

 1. Данни от проведено проучване в частта корупционни практики

През първото полугодие на 2023 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е проведено  проучване с 895 анкетирани потребители на административни услуги.

Анализът на отговорите от анкетните карти, в частта корупционни практики, показва че преобладаваща част - 852 от анкетираните сочат, че няма корупционни практики в агенцията. Според 11 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 2 от потребителите посочват, че са свидетели на такъв вид практики. Нито един потребител не посочва конкретно име на служител, както и не е описва вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан такъв.

Според 73 от потребителите, основната предпоставка за корупционни практики в ИААА са усложнените процедури за подаване на документи и спрямо предходния период се е увеличил броят анкетирани, според които се създават формални пречки от страна на служители.


 1. Проверки по постъпили сигнали в ИААА през 2022 г.:

За 2022 г. в ИААА са получени общо 9 сигнала, съдържащи твърдения за корупционни действия и за конфликт на интереси срещу служители на агенцията. По всеки един от сигналите е извършена проверка, съгласно заповед на изпълнителния директор на ИААА. Всички проверки са приключени със съответните доклади. Един сигнал е препратен на ГДНП и два на КПКОНПИ, по компетентност. Три сигнала са приети за анонимни и на основание чл. 7 от НОРИПДУКИ проверки не са извършвани, а един е счетен за неоснователен.

Извършеният до момента анализ показва, че шест от всичките девет сигнала съдържат твърдения за корупционни действия на служители от РДАА в страната. Три от сигналите съдържат твърдения за корупционни действия и конфликт на интереси на ръководни служители в РДАА. Два от тези сигнали са изпратени по компетентност на КПКОНПИ, а един е счетен за неоснователен.

В по-голямата си част подаваните сигнали на националния телефон 0700 19 990 на ИААА са анонимни. Въпреки това, при наличие на конкретни данни се изпращат за извършване на проверки от РДАА.

 1. Данни от проведено проучване в частта корупционни практики

През годината в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е проведено  проучване с 2125 анкетирани потребители на административни услуги.

Анализът на отговорите от анкетните карти, в частта корупционни практики, показва че преобладаваща част - 2059 от анкетираните сочат, че няма корупционни практики в агенцията. Според 51 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 15 от потребителите посочват, че са свидетели на такъв вид практики. Нито един потребител не посочва конкретно име на служител, както и не е описва вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан такъв.

 

 

Според 132 от потребителите, основната предпоставка за корупционни практики в ИААА са усложнените процедури за подаване на документи и спрямо предходния период се е увеличил броят анкетирани, според които се създават формални пречки от страна на служители.


 

Във връзка  с текущото изпълнение към 30.06.2021 г. на мерките от утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Антикорупционен план - 2021 г.“ за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ви уведомявам следното:

1. За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  за констатирани нарушения  са съставени актове за установяване на административни нарушения, както следва:

 • съставени 8521 бр. АУАН;
 • издадени 7576 бр. НП, с които са наложени глоби в размер на 4 712 230 лв.
 • връчени са 5079 бр., като са обжалвани по съдебен ред 664 бр. (13,08 %), в резултат на което са отменени 22 бр., потвърдени са 24 бр., изменени – 1 бр. и 617 бр. са в съдебна фаза.
 • приложени 1836 бр. принудителни административни мерки, от които 121 бр. за „временно спиране на МПС от движение за срок от 1 година, чрез сваляне на регистрационната табела и отнемане на свидетелство за регистрация, а 1715 бр. от тях за „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане на свидетелството за управление“.

2. Във връзка с осъществяване на контрол върху местоположението на служебните автомобили,  проследяване на информацията за местоположението на инспекторите, придвижването им по утвърдените маршрути, продължителността на проверките, както и броя на проверените ППС с помощта на тяхното GPS оборудване, с оглед повишаване на ефекта от вътрешния контрол осъществяван от регионалните дирекции „Автомобилна администрация“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени общо 360 бр. наблюдения, при които  са констатирани 5 бр. отклонения от утвърдените графици и маршрути на движение, за които са изготвени доклади.

3. Осъществяван е контрол от служители на Дирекция „Автомобилна инспекция“  на инспекторските екипи от регионалните дирекции „Автомобилна инспекция“ в страната, извършващи проверки на пътя и в предприятията, чрез внезапни проверки , разпоредени от изпълнителния директор на ИААА. За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени четири проверки на инспекторските екипи от регионалните дирекции „Автомобилна инспекция“ в страната, извършващи проверки на пътя и в предприятията, чрез внезапни проверки на територията на РДАА – Стара Загора, РДАА – Русе, РДАА – Пловдив, РДАА – Бургас. Изготвени са доклади с конкретни констатации и препоръки, които са изпратени на директорите на съответните дирекции за отстраняване на несъответствията.

4.  За ограничаване на възможностите за прилагане на нерегламентирани действия и намаляване на корупционния риск при извършване на проверки на пътя е доставено и монтирано специализирано оборудване за 80 автомобила на контролни екипи на ИА АА по Оперативна програма „Добро управление“:

 • 63 бр. специализирани мобилни устройства;
 • 7 бр. специализирани работни станции и монитори за мобилни лаборатории (Оборудвани са 14 от 17 мобилни лаборатории със специализирани работни станции, тъй като в процеса на изпълнение на проекта 3 лаборатории са бракувани. След закупуване на автомобили останалите 3 бр. оборудване ще бъде инсталирано, като изпълнителят по дейността е поел задължението за извършване на тази дейност, надлежно описано в приемо-предавателния протокол за доставка на оборудването.);
 • 80 бр. мобилни термо принтери;
 • 80 бр. комплекта специализирано комуникационно оборудване.  

5. За намаляване корупционния риск при провеждане на изпитите на кандидат водачи Постоянен мониторинг на теоретичните и практически изпити на кандидат водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва в наблюдение в Мониторинг центъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в реално време, чрез интернет връзка с изпитните зали в областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Началниците на съответните регионални звена или определени от тях лица извършват мониторинг на теоретичните и практическите изпити ежедневно, като всяка седмица се извършва преглед на не по-малко от 10 % от изпитите, проведени от съответното регионално звено през предходната седмица, избрани на случаен принцип. През посочения период няма констатирани нарушения.

       За периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са проведени следните изпити:

 • Брой проведени теоретични изпити – 50714;
 • Брой проведени практически изпити – 58111;
 • Брой проведени изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач – 3773;
 • Брой проведени изпити за водач на лек таксиметров автомобил – 1170;  

6. На основание чл. 24 от Наредбата за административното обслужване, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка с потребителите на административни услуги. Един от използваните от ИААА методи за обратна връзка с потребителите е анкетното проучване. Целта на анкетното проучване е установяване нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

За периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили 1236 броя анкетни карти. Броят на подадените анкетни карти се е увеличил с малко над 75% спрямо предходния анализиран период, което показва, че все повече потребители изявяват желание да изразят мнението си за административното обслужване, което получават от служителите на Агенцията. Настоящият анализ се базира на подадените анонимни анкетни карти в поставените кутии за обратна връзка с потребителите във всички центрове за административно обслужване на Агенцията, както и по електронен път. Анкетната карта е публикувана на интернет страницата на ИААА и е разпространена на хартиен носител в Центровете за административно обслужване на потребители в централното управление и областните отдели на Агенцията.
Анализът на отговорите на въпроси № 9, 10 и 11 от анкетната карта показва, че преобладаваща част (1131) от анкетираните посочват, че няма корупционни практики в Агенцията.

Според 47 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 17 от потребителите са посочили, че са били свидетели на такъв вид практики. Един потребител е посочил конкретно име на служител, като не е описал вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан такъв. Потребителят е посочил име и адрес за кореспонденция. Така подадената информация ще бъде проверена и ИААА ще може да вземе отношение след приключване на проверката.

Според 136 от потребителите, основната предпоставка за корупционни практики в ИААА са усложнените процедури за подаване на документи.

Останалите анкетни карти са с анонимен характер, като анкетираните потребители не са посочили информация по отношение на вида на подкупа, дейността за която е поискан, име или длъжност на служител.

7. През периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили три сигнала, съдържащи твърдения за корупционни практики за които са разпоредени проверки, като през месец юни  постъпилия сигнал, чрез телефона за нередности в транспорта – 02/940 94 00, съдържащ данни за евентуални корупционни практики и изпратен до Главна дирекция „Национална полиция“ за предприемане на действия по компетентност


Във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Антикорупционен план - 2020 г.“ за изпълнение на „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.“, приета с Решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., Ви информирам следното:

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  за констатирани нарушения  са съставени актове за установяване на административни нарушения, както следва:

 • съставени 12 177 бр. АУАН;
 • издадени 11 553 бр. НП, с които са наложени глоби в размер на 8 537 950 лв.
 • връчени са 8911 бр., като са обжалвани по съдебен ред 1579 бр. (17, 71 %), в резултат на    което са отменени 240 бр., потвърдени са 187 бр., изменени – 51 бр. и 1101 бр. са в съдебна фаза.
 • приложени 2585 бр. принудителни административни мерки, от които 157 бр. за „временно спиране на МПС от движение за срок от 1 година, чрез сваляне на регистрационната табела и отнемане на свидетелство за регистрация, а 2428 бр. от тях за „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане на свидетелството за управление“.

Със Заповед № РД-01-333/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИААА е регламентиран реда за осъществяване на постоянен мониторинг върху местоположението на инспекторските екипи, извършващи крайпътни и тематични проверки. Със заповедта са възложени персонални задължения, отговорности и нива на достъп на конкретните длъжностни лица, имащи достъп до данните от GPS системите, монтирани на служебните автомобили.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са извършени общо 115 бр. наблюдения, при които не са констатирани отклонения от утвърдените графици и маршрути на движение.

Срокът за изпълнение на проект „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни, изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“ по Оперативна програма „Добро управление“ е удължен до 30.04.2021 г., поради настъпилата извънредна ситуация в резултат от пандемията с COVID-19. Графикът на дейностите по изпълнение на договора с изпълнителя трябва да приключат до месец март 2021 г. Към настоящия момент е създадена организация за поетапно оборудване на автомобилите, както е стартирано и обучение на инспекторския състав за работа с информационната система и оборудването към нея.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са проведени следните изпити:

 • Брой проведени теоретични изпити – 103467;
 • Брой проведени практически изпити – 116434;
 • Брой проведени изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач – 7621;
 • Брой проведени изпити за водач на лек таксиметров автомобил – 3467;

Мониторингът на теоретичните изпити, изпитите придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач и изпитите за водач на лек таксиметров автомобил се извършва в реално време чрез интернет връзка с изпитните зали в областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

В изпълнение на Заповед № РД-01-75/31.01.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, се извършва постоянен преглед на записите на изпитите за придобиване или удължаване на срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност на предприятията за обществен превоз на пътници и товари. Мониторингът се извършва ежемесечно, като всеки месец се преглеждат не по-малко от 10 % от съответните изпити и до пето число на следващия месец се изготвя доклад с информация за прегледаните изпити до заместник изпълнителния директор.

При постъпила жалба или сигнал за нередности при провеждането на тези изпити, съгласно раздел III, т. 1, буква „б” от Заповед № РД-01-75/31.01.2020 г., комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” със Заповед № РД-01-592/21.06.2018 г. извършва мониторинг на конкретни изпити. При констатирани нередности се изготвя доклад с подробна информация за установените нередности или нарушения, както и нарушените правни норми и предложение за предприемане на конкретни действия.

Аналогично същата комисия в изпълнение на разпоредбите на раздел I, т. 1, буква „в” от Заповед № РД-01-75/31.01.2020 г.  и в случаите по чл. 54 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити извършва мониторинг на конкретни теоретични или практически изпити за придобиване на правоспособност по конкретен повод (постъпила жалба или сигнал за нередности при провеждането на изпитите). При установени нередности директорът на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” изготвя доклад до директора на дирекция „Водачи на МПС”, съответно комисията, определена за мониторинг в такива случаи, изготвя доклад до  заместник изпълнителния директор с подробна информация за установените факти при извършване на преглед на запис от изпита.

За периода са постъпили 15 жалби за несъгласие с поставения отрицателен резултата от практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС. След преглед на записите от системите за видеонаблюдение на практическите изпити, комисията е направила предложение за образуване на дисциплинарно производство на четирима председатели на изпитни комисии.

Установени са случаи, при които кандидати използват нерегламентирани изпитни материали /преписват/ по време на изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач, които са отстранени от изпита.

Такива случаи са установени в областни отдели „Автомобилна администрация“- ОО „АА“ – Ловеч, ОО „АА“ – Велико Търново.

През 2020 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  са постъпили общо 15 сигнала, съдържащи твърдения  за неправомерни действия, корупционни практики и  наличие на конфликт на интереси.  В три от случаите са визирани служители  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.  По 2 от сигналите са извършени проверки, като първоначалната информация не е потвърдена. Назначената по третия случай проверка все още не е приключила.

Актуализирана е рубриката „Антикорупция“ на официалната страница  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ .

Публикувано е текущото изпълнението на „Антикорупционен план - 2020“ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили 1362 бр. попълнени анкетни карти за обратна връзка с потребителите на предоставяните административни услуги. Анализът на отговорите на въпросите показва, че преобладаваща част (1250) от анкетираните посочват, че няма корупционни практики в Агенцията. Според 94 бр. от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 20 от потребителите са посочили, че са били свидетели на такъв вид практики, но нито един потребител не посочва конкретни имена и длъжности на служители, вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан, което прави невъзможно конкретното анализиране и докладване на тези случаи, както и предприемане на мерки, в това число и превантивни такива, за овладяване на такива прояви. Според 173 от потребителите, основната предпоставка за корупционни практики в ИААА са усложнените процедури за подаване на документи.

 

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020  г. са обучени 6 служители в ИААА, заемащи ръководни и експертни длъжности за прилагане на Закона за обществените поръчки.


Във връзка  с текущото изпълнение на утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Антикорупционен план - 2020 г.“ за изпълнение на „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.“, приета с Решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г., Ви информирам следното:
За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  за констатирани нарушения  са съставени актове за установяване на административни нарушения, както следва:

 • съставени 4829 бр. АУАН;
 • издадени 4122 бр. НП, от които са връчени 2694 бр.;
 • приложени 894 бр. принудителни административни мерки, от които 62 бр. за „временно спиране на МПС от движение за период от 6 месеца, чрез сваляне на регистрационната табела, а 832 бр. от тях за „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане на свидетелството за управление“.

От връчените НП, са обжалвани по съдебен ред 459 бр. (17,03 %), в резултат на което са отменени 15 бр., потвърдени са 4 бр., изменени – 0 бр. и 440 бр. са в съдебна фаза.

Със Заповед № РД-01-333/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИААА е регламентиран реда за осъществяване на постоянен мониторинг върху местоположението на инспекторските екипи, извършващи крайпътни и тематични проверки. Със заповедта са възложени персонални задължения, отговорности и нива на достъп на конкретните длъжностни лица, имащи достъп до данните от GPS системите, монтирани на служебните автомобили.
За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. са извършени общо 63 бр. наблюдения, при които не са констатирани отклонения от утвърдените графици и маршрути на движение.

Срокът за изпълнение на проект „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни, изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“ по Оперативна програма „Добро управление“ е удължен до 30.04.2021 г., поради настъпилата извънредна ситуация в резултат от пандемията с COVID-19. Графикът на дейностите по изпълнение на договора с изпълнителя трябва да приключат до месец март 2021 г.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се извършва постоянен мониторинг на теоретичните и практически изпити на кандидат водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Мониторингът на теоретичните изпити, изпитите придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач и изпитите за водач на лек таксиметров автомобил се извършва в реално време чрез интернет връзка с изпитните зали в областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Установени са случаи, при които кандидати използват нерегламентирани изпитни материали /преписват/ по време на изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач. Такива случаи са установени в областни отдели „Автомобилна администрация“- ОО АА – Ловеч, ОО АА – Велико Търново.

За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. са проведени следните изпити:

 • Брой проведени теоретични изпити – 40600;
 • Брой проведени практически изпити – 45974;
 • Брой проведени изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на   водач – 3251;
 • Брой проведени изпити за водач на лек таксиметров автомобил – 1619;
 • Брой преглeдани видеозаписи от проведени практически изпити – 2776.

На официалната страница  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е актуализирана е рубриката „Антикорупция“.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е организирано провеждане на анкети с потребителите на предоставяните административни услуги и изготвяне на анализи на резултатите от тях относно удовлетвореността на потребителите и за наличие на предпоставки за прояви на корупционни практики.

За периода 01.01.2020 г. – 15.06.2020 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили 659 броя анкетни карти.

По отношение на наличие или липса на корупционни прояви изцяло преобладаващото мнение, изразено от потребителите на услуги е, че корупционни практики в Агенцията няма. Според 43 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 5 от 659 потребители посочват, че са били свидетели на такъв вид практики, но нито един потребител не посочва конкретни имена и длъжности на служители от Агенцията, вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан, което прави невъзможно конкретното анализиране и докладване на случаи на корупция и предприемане на мерки, в това число и превантивни такива, за овладяване на такива прояви, предвид липсата на каквито и да било конкретни данни за осъществени корупционни прояви и практики. Според 104 потребители основната причина за корупционни практики са усложнените процедури за подаване на документи. Данните показват че около 60% по-малко потребители смятат, че има корупционни практики в Агенцията спрямо предходния отчетен период.

1

2

 

За изпълнение на Антикорупционен план - 2020 г е предвидена мярка за обучение с антикорупционна насоченост на служителите на ИААА за повишаване на компетентностите и прилагане на добри практики в сферата на превенцията и противодействието на корупцията.

За периода 01.01.2020 - 30.06.2020  г. са обучени четири служители в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, заемащи ръководни и експертни длъжности за прилагане на Закона за обществените поръчки.


Във връзка  изпълнение на утвърдения от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Антикорупционен план - 2019 г.“ за изпълнение на „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.“, приета с Решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г., Ви информирам следното:

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на ИААА са:

 • съставени 13354 бр. АУАН;
 • издадени 12750 бр. НП, от които са връчени 10539 бр.;
 • приложени 2654 бр. принудителни административни мерки, от които 101 бр. за „временно спиране на МПС от движение за период от 6 месеца, чрез сваляне на регистрационната табела, а 2663 бр. от тях за „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане на свидетелството за управление“.

От връчените НП, са обжалвани по съдебен ред 2140 бр. (20,30 %), в резултат на което са отменени 382 бр., потвърдени са 420 бр., изменени 50 бр. и 1288 бр. са в съдебна фаза.

Със Заповед № РД-01-333/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИААА е регламентиран реда за осъществяване на постоянен мониторинг върху местоположението на инспекторските екипи, извършващи крайпътни и тематични проверки. Със заповедта са възложени персонални задължения, отговорности и нива на достъп на конкретните длъжностни лица, имащи достъп до данните от GPS системите, монтирани на служебните автомобили.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са извършени общо 1045 бр. наблюдения, при които са констатирани 9 бр. отклонения от утвърдените графици и маршрути на движение. При извършените проверки от Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ е установено, че допуснатите отклонения от маршрутите на служебните автомобили определени в седмичните графици са настъпили по обективни причини.

С Решение № 2/01.04.2019 г. е стартирана обществена поръчка с предмет: Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“ с прогнозна стойност - 765 250 лв. без ДДС. Периодът на изпълнение е 12 мeсеца.

Настоящата обществена поръчка се изпълнява по проект „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“.

Проектът е насочен към надграждане на използваните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри с оглед реализиране на електронни административни услуги, облекчаване на административното обслужване и повишаване контрола, чрез въвеждане на нов модел на контрол основан на риска и развиване на електронното управление на ниво, съответстващо поне на средните показатели в ЕС.

Срокът на проекта е удължен до 31.10.2020 г. По дейност 1 от проекта е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител. По график дейностите по изпълнение на договора с изпълнителя трябва да приключат до месец септември 2020 г.

Въведени са в експлоатация 19 бр. нови функционалности на информационната система АНД в ИААА. Редът за извършване на проверка и контрол на съставяните АУАН и съответно отговорните длъжностни лица са регламентирани с Указания за контролната и административнонаказателната дейности в ИААА, утвърдени със Заповед № РД-08-19/14.11.2018 г. на изпълнителния директор. На всеки 6 месеца отдел АНД изготвя анализи и справки за състоянието на контролната и административнонаказателната дейност, съгласно Заповед № РД-01-973 от 17.10.2018 г. За първото полугодие на 2019 г. е изготвен „Анализ на състоянието на контролната и АНД на ГД АИ и ОО АА с рег. № 11-01-4941/11.07.2019г. Изготвен е доклад с рег. № 11-01-431/1/23.01.2020 г. за цялостната дейност на „Главна дирекция автомобилна инспекция“ и областните отдели през 2019 г.
Разработен е и е внедрен към съществуващата система за работа с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни нов програмен модул за онлайн отчитане на извършените през съответното тримесечие на календарната година курсове от превозвачите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, които са им разпределени. Реализирано е електронно подаване на заявленията за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2020 г. До 06.12.2019 г. на всички желаещи превозвачи автоматизирано са изготвени и изпратени уникални персонални акаунти и пароли за оторизиран достъп в системата, като 189 фирми са кандидатствали електронно. Посредством този достъп превозвачите вече подават отчетите и приложените към тях документи онлайн, без необходимост от посещаване на офисите на ИААА.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., са  прегледани видеозаписи от проведени:

 • 2616 бр.  теоретични изпити от общо 34588 бр. и 4348 бр.  практически изпити от общо 32646 бр., 205 бр. изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач от общо 1685 бр.;
 • 128 бр. изпити за водач на лек таксиметров автомобил от общо 4814 бр.

В областни отдели „Автомобилна администрация“ ОО АА–Бургас, ОО АА–Ловеч и ОО АА–Хасково са установени случаи на използване на неистински документи или документи с невярно съдържание, както и такива при които лица, различни от кандидатите представени за изпит от съответния учебен център се явяват на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС  с личната карта на съответния кандидат. В ОО АА–Бургас, ОО АА – София и ООАА – Видин са установени случаи, при които кандидати използват нерегламентирани изпитни материали /преписват/ по време на изпити за придобиване/удължаване срока на ADR свидетелство на водач и изпити за водач на лек таксиметров автомобил.

Актуализирана е рубриката „Антикорупция“ на сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Публикувани са Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации за несъвместимост и за имущество и интереси в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

На основание чл. 24 от Наредбата за административното обслужване, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите на административни услуги. Обратната връзка се осъществява чрез анкетна карта за качеството на административното обслужване.

Целта на анкетното проучване е установяване на нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Настоящият анализ се базира на подадените анонимни анкетни карти в поставените кутии за обратна връзка с потребителите във всички звена за административно обслужване на Агенцията. Анкетната карта е публикувана на интернет страницата на ИААА и е разпространена на хартиен носител в звената за обслужване на потребители в централното управление и областните отдели на Агенцията.

За периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили 705 броя анкетни карти, като след анализа за предходното полугодие на 2019 г. Агенцията предприе кампания, служителите от Звеното за административно обслужване да уведомяват всеки потребител, който обслужват за възможността за изразяване на удовлетвореността си от обслужването чрез попълване на анкетна карта.
Резултатите от проведеното проучване за периода показват, че анкетираните потребители на административни услуги лесно намират информация за предоставяните от ИААА административни услуги и предпочитания от тях начин за получаване на информация е чрез обслужващите ги служители.
По отношение на наличие или липса на корупционни прояви изцяло преобладаващото мнение, изразено от потребителите на услуги е, че корупционни практики в агенцията няма.    Според 115 от анкетираните потребители в ИААА има корупционни практики, като 13 потребители посочват, че са били свидетели на такъв вид практики, но нито един потребител не посочва конкретни имена и длъжности на служители от агенцията, вид на евентуално поискан подкуп или дейност, за извършването на която да е поискан, което прави невъзможно конкретното анализиране и докладване на случаи на корупция и предприемане на мерки, в това число и превантивни такива, за овладяване на такива прояви, предвид липсата на каквито и да било конкретни данни за осъществени корупционни прояви и практики.

 

През 2019 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  са постъпили 15 сигнала, съдържащи твърдения  за корупционни практики и за наличие на конфликт на интереси  от страна на служители  на ИААА, по които е извършена проверка. През първото полугодие са постъпили девет сигнала, през второто полугодие са постъпили шест сигнала, като четири от тях са чрез националния телефон за подаване на сигнали за корупция 070019990.

Преобладаващата част от сигналите са получени на електронната поща на ИААА от податели, които са посочили само две имена, без данни за обратна връзка, както и без доказателства по твърденията изложени от тях. По единадесет от сигналите проверките са приключени със становище, че същите са неоснователни и не се потвърждават твърденията за корупционни практики. По четири  от сигналите проверките продължават.

През 2019 г. са образувани 31 дисциплинарни производства със заповед на изпълнителния директор на ИААА, от които: 6 броя - наложени дисциплинарни наказания „Уволнение“, 5 броя - наложени дисциплинарни наказания „Порицание“, 16 броя - наложени дисциплинарни наказания „Забележка“ и 3 брой – „Понижение в по-долен ранг за срок до 12 месеца“ и “Отлагане на повишаване в ранг“- 1бр.

За периода 01.01-31.12.2019 г. са обучени 10 служители в ИААА, заемащи ръководни и експертни длъжности за прилагане на Закона за обществените поръчки, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за киберсигурност.


За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са съставени общо 6590 акта за установяване на административно нарушение, издадени са 5578 наказателни постановления, като са връчени 3961, приложени са 1397 принудителни административни мерки, от които 56 са „временно спиране на МПС от движение за период от 6 месеца, чрез сваляне на регистрационната табела, а 1341 от тях са „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане за свидетелството за управление на МПС“.

От връчените НП, са обжалвани по съдебен ред 646 или 16,3 %, като от тях 32 са отменени, 24 е потвърдено и 590 са в съдебна фаза.
За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. данните са както следва: съставени общо 7539 акта за установяване на административно нарушение, издадени са 7494 наказателни постановления, като са връчени 7059, приложени са 1343 принудителни административни мерки, от които 177 са „временно спиране на МПС от движение за период от 6 месеца, чрез сваляне на регистрационната табела, а 1166 от тях са „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане за свидетелството за управление на МПС“.

От връчените НП, са обжалвани по съдебен ред 1192 или 23,1 %, като от тях 655 са отменени, 425 са потвърдени, 64 са изменени и 499 са в съдебна фаза.

Със заповед № РД-01-333/22.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИААА се регламентира реда за осъществяване на постоянен мониторинг върху местоположението на инспекторските екипи, извършващи крайпътни и тематични проверки. Със заповедта се възлагат персонални задължения, отговорности и нива на достъп на конкретните длъжностни лица, имащи достъп до данните от джи- пи-ес системите, монтирани на служебните автомобили.

С Решение № 2/01.04.2019 г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“ с прогнозна стойност - 765 250 лв. без ДДС. С решение № РД-10-15/01.07.2019г. е определен изпълнител на поръчката.

Със Заповед № РД-08-19/14.11.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са утвърдени Указания за контролната и административнонаказателната дейности в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Указанията). С разпоредбите на чл. 121 и чл. 123 от Указанията са установени реда за извършване на проверка и контрол на съставяните актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и лицата, определяни за извършването на тези проверки. Проверка и контрол за законосъобразността на съставяните АУАН се извършват ежедневно, съгласно посочения с цитираните разпоредби ред. Предвидено е и ежедневно извършване на проверка за нередности и неточности на съставяните АУАН преди въвеждането им в системата „АНД“ и отразяването им в актовата книга. Двете проверки се извършват от различни длъжностни лица, служители в Областните отдели „Автомобилна администрация“, независимо една от друга, в изрично посочените в Указанията срокове. При констатиране на нарушения на изискванията за законосъобразност от проверката по чл. 121 от Указанията, респективно на нередности и/или неточности при проверката по чл. 123 от Указанията, е предвидено задължение на съответните служители за изготвяне на доклад до началника на съответния областен отдел в изрично определените кратки срокове, а именно най-късно до края на следващия работен ден. Достъп до помещенията за архивиране и обработка на АНД, имат само служители, определени от началника на съответния областния отдел АА.

Контрол върху издаваните наказателни постановления се извършва текущо от служителите в отдел „Административнонаказателна дейност“ към Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, съгласно длъжностните характеристики на служителите в отдела и функционалната характеристика на дейността на отдела. Отделно от този текущ контрол, със Заповед № РД-01-937/17.10.2018 г. е възложено на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ изготвянето на анализи и справки за състоянието на контролната и административнонаказателната дейност на агенцията на всеки шест месеца, а при необходимост и за по-кратки периоди. С резолюция на изпълнителния директор на агенцията върху доклад с рег. № 11-06-8370/1/10.10.2018 г. са утвърдени предложения от началника на отдел „Административнонаказателна дейност“, съдържащи мерки за осъществяването на ефективен контрол на административнонаказателната дейност на агенцията, които се изпълняват и към момента, съобразно административния капацитет на отдела.

Установени са случаи на използване на неистински документи или документи с невярно съдържание, както и такива при които лица, различни от кандидатите представени за изпит от съответния учебен център се явяват на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство  с личната карта на съответния кандидат.

Съгласно Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), са приети, регистрирани и обработени годишните декларации на задължените да подават такива декларации служители от агенцията.

За периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация са получени девет сигнала, съдържащи твърдения за корупционни действия и конфликт на интереси. Преобладаващата част от сигналите са получени на електронната поща на агенцията от податели, които са посочили само две имена, без данни за обратна връзка, както и без доказателства по твърденията изложени от тях. По седем от сигналите проверките са приключени със становище, че твърденията, изложени в тях са неоснователни. По два от сигналите проверките продължават.

По отношение на препоръките за повече електронни услуги, в агенцията и териториалните й звена от началото на 2019г. е електронизирано заявяването на 44 административни услуги по електронен път, които са реализирани чрез проект по Оперативна програма “Добро управление“, с наименование “Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги". Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Електронно управление“, а Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е партньор.

Направените анализи през предходния и настоящия периоди подпомагат Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да повиши качеството на административното обслужване чрез оптимизиране на работните процеси, улесняване и съкращаване на времето за обслужване на гражданите и бизнеса.

За периода 01.01-30.06.2019 г. са обучени 10 служители в ИААА, заемащи ръководни и експертни длъжности за прилагане на Закона за обществените поръчки, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за киберсигурност. Двама служители са взели участие в организирано от Института пои публична администрация обучение по разработване на антикорупционни планове.


В отчетния период от 01.01.2018г. до 31.12.2018г., прилагайки принципа на ротация при изпълнение на контролните функции, както и проследяване на информацията за местонахождението на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са съставени общо 13341 акта за установяване на административно нарушение, издадени са 13 122 наказателни постановления, като са връчени 10782, приложени са 2461 принудителни административни мерки, от които 131 са „временно спиране на МПС от движение за период от 6 месеца, чрез сваляне на регистрационната табела, а 2330 от тях са „временно спиране на МПС от движение“ и/или „временно отнемане за свидетелството за управление на МПС“. От връчените НП, са обжалвани по съдебен ред 1976 , като от тях 527 са отменени , 307 са потвърдени, 52 изменени и 1082 са в съдебна фаза.
Многократно са планирани и провеждани съвместно с органите на МВР и представители на браншовите организации тематични проверки по спазване разпоредбите на нормативните актове, регламентиращи условията за извършването на международни автомобилни превози на пътници и товари и извършване на обществен автомобилен превоз на пътници без лиценз от български и чуждестранни превозвачи.

Съвместно с представители на МВР и НАП се провеждат проверки на територията учебните центрове и пунктовете за периодична проверка на техническата изправност на ППС.

За периода  01.01.2018 - 31.12.2018 г. са извършени проверки в 15 областни отдела, като е обърнато особено внимание на работата на инспекторите,  местоположението им, придвижването по утвърдените маршрути, продължителността на проверките, както и броя на проверените ППС. За всяка проверка комплексна проверка на работата на областен отдел е изготвен доклад от работната група до изпълнителния директор на ИААА,  включващ анализ на  дейността на отдела, констатираните пропуски, както и препоръки за отстраняване на допуснатите несъответствия .

През 2018 г. са наложени 20 дисциплинарни наказания, от които: 4 – порицание, 1 – понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца, 5 – уволнение и 10 – забележка.

За периода от месец януари 2018г. до 31.12.2018 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация са получени дванадесет сигнала, съдържащи твърдения за корупция, по които е извършена проверка. Преобладаващата част от тях са получени на електронната поща на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от податели, които са посочили само две имена, без данни за обратна връзка, както и без доказателства по твърденията изложени от тях. По единадесет от получените сигнали работата е приключена, а по един корупционен сигнал проверката продължава.

В изпълнение на заложените задачи по отношение на корупционния риск свързан с предоставяне на административни услуги и издаване на лицензи в „Антикорупционен план - 2018 г.“  през периода до 31.12.2018 г., електронните  услуги, свързани с подаване, издаване и промяна в обстоятелствата и копия към  лицензи на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари са актуализирани и въведени в експлоатация.  Това  ще ограничи влиянието на  субективния фактор при предоставяне на административните услуги и минимизиране на корупционните практики.
По отношение на изпълнение на мерките по публичност е актуализирана анкетната карта за качеството на административното обслужване в ИААА, в която са включени въпроси фокусирани върху корупционните практики. Картата е анонимна и се предоставя за попълване на работните места свързани с обслужване на клиенти, както в деловодството на ИААА, така и в областните отдели в страната.

През 2018 г. са обучени четирима служители, заемащи ръководни длъжности за прилагане на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) в системата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.


Scroll to top