Административно обслужване

 

ВАЖНО!

      Считано от 01.10.2023 г. при заплащане на дължими глоби за извършени нарушения по Закона за автомобилните превози (ЗАП) и Закона за движението по пътищата (ЗДвП) Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

  1. В поле „Основание – информация за получателя“ се попълва „Наказателно постановление“;
  2. В поле „Още пояснения“ се попълва номер на Наказателното постановление (НП) и дата на издаването му с тире, наклонена черта надясно и дата на регистрация във формат „ДДММГГГГ“, както е показано на образеца;
  3. В полеЗадължено лице“ се попълва наименование на задълженото лице (наименование на юридическото лице или три имена на физическото лице);
  4. В поле „ЕИК/код по БУЛСТАТ“ или „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“ се попълва съответния идентификатор на задълженото лице.

Считано от 01.10.2023 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има нови изисквания към платежните документи за заплащане на такси за административни услуги по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството  на транспорта и съобщенията:
Платежните документи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържат следните реквизити:

  1. В поле „Основание информация за получателя“ се попълва код за плащане на такса по Номенклатура на кодовете за заплащане на таксите в ИА „Автомобилна администрация“ съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;
  2. В поле „Още пояснения“ се попълва регистрационен номер на заявлението, подадено в ИА „Автомобилна администрация“ с тирета, наклонена черта надясно и дата на регистрация във формат „ДДММГГГГ“, както е показано на образеца;
  3. В поле „Задължено лице“ се попълва наименование на задълженото лице (наименование на юридическото лице или три имена на физическото лице);
  4. В поле „ЕИК/код по БУЛСТАТ“ или „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“ се попълва съответния идентификатор на задълженото лице.

Уважаеми потребители,

Уведомявам Ви, че заявления за административни услуги по електронен път в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се подават единствено чрез електронните форми, които са предоставени към всяка услуга, към която е определена възможност за електронно заявяване.

Заявления по електронен път, подадени на електронен адрес avto_a@rta.government.bg няма да бъдат регистрирани и разглеждани.

Във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби при подаване на заявления за административни услуги чрез пощенски и куриерски служби Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще прилага стриктно чл. 30, ал. 1, изречение второ от Административнопроцецуалния кодекс, а именно:
Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.“

Напомням Ви, че при подаване на документи, с които се заявява извършването на административна услуга от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.


ВАЖНО!!!

Уважаеми потребители,

Обръщам внимание, че при подаване на документи, с които се заявява административна услуга, касаеща издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 и издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка  е необходимо копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите“.

Горното е с цел извършване на служебна проверка от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите и същите ще бъдат използвани само и единствено за отразяване в регистъра, съгласно разпоредбата на
чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).
Данните ще се съхраняват на хартиен носител и във всеки момент лицето, предоставило лични данни, може да упражни правата си за достъп до тях, съгласно разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита наличните данни.


Scroll to top