Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени  позиции:
- Обособена позиция 1 – „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”;
- Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”.

Документация

Линка към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239333934

Решение:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691501&newver=2

Обявление:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691503&newver=2


01.12.2015г.

Съобщение 53-06-12/10/01.12.2015 г.


09.12.2015г.

Протокол 53-06-12/9/01.12.2015 г.

Протокол 53-06-12/11/04.12.2015 г.

Решение 53-06-12/13/08.12.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция 1 53-06-12/14/08.12.2015 г.


11.01.2016г.

Договор РД-32-18/23.12.2015 г.

Гаранция за участие


Scroll to top