Обществена поръчка

АРХИВ

15.05.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.


Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041820


26.05.2015г.

Протокол на комисията за определяне на дата, час и място за отваряне на офертите по обществената поръчка

Вижте цялата информация тук


22.06.2015г.

Протокол
на комисията за избор на изпълнител по обществената поръчка.

Вижте цялата информация тук


29.07.2015г.

Договор РД-32-8/23.07.2015 г.

Вижте цялата информация тук


01.08.2016г.

Информация за гаранция за изпълнение

Вижте цялата информация тук


Scroll to top