Нормативна база

Закон за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., в сила от 19.03.2021 г.; Р ешение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г., изм., бр. 67 от 4.08.2023 г.,доп., бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 22.12.2023 г., изм., бр. 41 от 10.05.2024 г., в сила от 10.05.2024 г

Заповед РД-01-359/07.07.2020 г. относно утвърждаване на декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и чл. 7, ал. 8 от Закона за автомобилните превози

(ОБРАЗЕЦ) Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и чл. 7, ал. 8 от Закона за автомобилните превози


Закон за движението по пътищата , Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.; Р ешение № 11 на Конституционния съд на Р Б от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г., изм., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г., изм. и доп., бр. 14 от 10.02.2023 г., в сила от 10.02.2023 г., изм. и доп., бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.08.2023 г., бр. 67 от 4.08.2023 г., изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.,изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., бр. 102 от 8.12.2023 г., изм. и доп., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 13.02.2024 г., изм., бр. 41 от 10.05.2024 г., в сила от 10.05.2024 г.


Закон за пътищата Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.; изм. бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 28.03.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г., бр. 14 от 10.02.2023 г., в сила от 10.02.2023 г.,бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.12.2023 г., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 13.02.2024 г., доп., бр. 39 от 1.05.2024


Закон за държавния служител Обн. - ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; посл. доп., бр. 44 от 13.04.2020 г., в сила от 14.05.2020 г., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм. и доп., бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 1.06.2026 г.


Закон за административните нарушения и наказанияОбн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., посл. изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.,доп., бр. 51 от 1.07.2022 г., изм. и доп., бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., доп., бр. 84 от 6.10.2023 г.., бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г., бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г., бр. 39 от 1.05.2024 г.


Закон за администрацията, Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., посл. изм., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., , бр. 53 от 20.06.2023 г., в сила от 10.06.2023 г., доп., бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 20.10.2023 г., бр 33 от 12.04.2024 г.


НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.) Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., посл. изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.), бр. 51 от 13.06.2023 г.,бр. 51 от 13.06.2023 г.


НАРЕДБА № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари, Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.


НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (Издадена от Министерството на транспорта. обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., посл. изм. бр. 14 от 19.02.2016 г.


НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.,посл. изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., изм., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., изм., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.


НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.) (Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. и доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., в сила от 1.08.2017 г., бр. 108 от 22.12.2020 г., бр. 99 от 13.12.2022 г.


НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство,свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., изм., бр. 15 от 23.02.2016 г., доп., бр. 74 от 20.09.2019 г., изм. и доп., бр. 68 от 8.08.2023 г., в сила от 8.08.2023 г.


НАРЕДБА № 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г. В сила от 15.06.2004 г.)


НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, Обн. - ДВ, бр. 71 от 04.09.2009 г.; бр. 34 от 20.04.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., доп., бр. 54 от 9.07.2019 г.


НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., посл. изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.


НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г., изм. с Решение № 3934 на ВАС на РБ от 29.03.2021 г. - бр. 76 от 23.09.2022 г., в сила от 23.09.2022 г., изм. и доп., бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 20.10.2023 г..; изм. с Решение № 5518 на ВАС на РБ и Решение № 12387 на ВАС на РБ - бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.

Заповед № РД-01-19/22.01.2024 г. относно формата за предоставяне на техническа информация от производителите на пътни превозни средства или упълномощени от тях представители, определена в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията

Заповед № РД-01-20/22.01.2024 г. относно съдържанието на комуникационния протокол, който трябва да имат имплементиран софтуерите, осигуряващи електронно предаване на резултатите от измерванията от газоанализаторите, димомерите и стендовете за измерване на спирачните сили на пътните превозни средства към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни срества по чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-32 при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Учебна документация за техническите специалисти по наредба Н-32/2011 г.

Учебна документация за провеждане на допълнително обучение на технически специалисти за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС: "Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, проверки на допълнително монтираните в моторните превозни средства уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и прегледи и проверки на пътните превозни средства, за превоз на опасни товари.


НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Обн. - ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.; в сила от 23.11.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., бр. 48 от 8.06.2018 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.,изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.


НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници , издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм., бр. 53 от 26.06.2018 г., изм. и доп., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.


НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗА-ЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ, Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.)


НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г.; посл. изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2022 г. в сила от 21.10.2022 г.,изм., бр. 48 от 2.06.2023 г. 


НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.


НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 30 от 13.04.2021 г., в сила от 14.05.2021 г.,изм., бр. 55 от 15.07.2022 г., в сила от 15.07.2022 г.


НАРЕДБА № 39 от 29 януари 2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории (Издадена от министерство на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.кн. 4/2004 г., стр. 529)


НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., посл. изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г., бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 10.12.2021, изм. и доп., бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 12.12.2023 г.


НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., посл. изм. и доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г.), бр. 48 от 2.06.2023 г.


НАРЕДБА № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари. издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г.


НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г., посл. изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.


Инструкция за определяне на технически служби по Наредба №60 / Директива 2007/46/ЕО


Регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства от категории M, N и О (леки и товарни автомобили, автобуси и ремаркета)


Регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства от категория L (мотопеди, мотоциклети, леки и тежки четириколесни превозни средства)


НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г.), Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., в сила от 14.04.2000 г., посл. доп., бр. 48 от 26.05.2020 г., в сила от 26.05.2020 г.,изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.,бр. 93 от 7.11.2023 г., в сила от 7.11.2023 г.


ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 36 от 2022 г.), одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г., в сила от 17.05.2002 г., изм., бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., бр. 17 от 21.02.2003 г., бр. 101 от 16.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г., бр. 77 от 19.09.2006 г., изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., доп., бр. 53 от 8.07.2022 г., в сила от 8.07.2022 г.


Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR


СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Европейската общност за установяване на определени условия за превоз на стоки по шосе и за насърчаване на комбинирания транспорт(Обн. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г.)


СПОГОДБА за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС)(Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 7.11.2002 г. - ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.)


ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (Ратифицирана със закон, приет от 37-о НС на РБ на 17 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 8 ноември 1995 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 99 от 10.11.1995 г. Приложение - издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор, обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.2003 г.т. 9, р. 4, № 540)


СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ЗА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕГЛЕДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) (РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 21 МАЙ 2003 Г. - ДВ, БР. 51 ОТ 2003 Г. В СИЛА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2003 Г.  Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията,  обн.,  ДВ, бр. 37 от 4 Май 2004 г.,  попр. ДВ. бр.42  от 3 Май 2006г.)


ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) 
(Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г.)


МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) Ратифицирана с Указ № 1144 на ДС от 1977 г. - ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г., в сила от 20.04.1978 г.


КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) (Конвенция CMR от 19 май 1956 г.) Ратифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07.1977 г. Обн. ДВ, бр. 61 от 05.08.1977 г. В сила за България от 18.01.1978 г. Издадена в Сборник от Международни договори на България, III том, 1995 г.

Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница. Ратифициран с Указ № 172 на Народното събрание на Република България от 25.06.2010 г. Обн. ДВ, бр. 50 от 02.07.2010 г.


СПОГОДБА за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.10.1999 г. - ДВ, бр. 95 от 2.11.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2000 г., в сила от 21.01.2000 г. )


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Удостоверение за дейности (Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТАот 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1071/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1072/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари


Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006.

Регламент (ЕС) № 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията.


Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.


НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Приета с ПМС № 163 от 29.0 6.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2022 г., доп., бр. 9 от 27.01.2023 г., в сила от 1.02.2023 г., ., бр. 36 от 21.04.2023 г.,изм. и доп., бр. 1 от 2.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани Обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.1991 г., доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г., бр. 16 от 15.02.2008 г., изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г., бр. 51 от 7.07.2015 г., изм. и доп., бр. 9 от 27.01.2023 г., в сила от 1.02.2023 г., изм., бр. 25 от 17.03.2023 г., в сила от 17.03.2023 г., изм. и доп., бр. 1 от 2.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.


Пакет за МОБИЛНОСТ I


Закон за защита на личните данни Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 93 от 19.10.2004 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. с Решение № 8 от 15.11.2019 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 93 от 26.11.2019 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламенти на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)


 

Scroll to top