Обществена поръчка

АРХИВ

01.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; - Обособена позиция 2 - "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Приложение:
1. Документация;
2. Технически спецификации.

Линк към сайта на АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238323133
Решение:http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=685251
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=685252


05.10.2015г.

Въпрос 1;
Отговор 1;
Въпрос 2;
Отговор 2;


20.10.2015г.

Относно: Отваряне на ценовите оферти за участие в процедурата по реда на Глава пета „Открита процедура” от ЗОП с предмет „Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени  позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Обособена позиция 2 – „Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 27, ал. 1 и 2  от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, утвърдени със Заповед № РД-08-14/19.11.2014 г. на изпълнителния директор на агенцията, комисията, определена за провеждане на процедурата, обявява, че отварянето на ценовите оферти (плик № 3 от офертата) на допуснатият участник ще се извърши на 23.10.2015 г. (петък) от 09:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Във връзка с горното и с оглед на разпоредбата на чл. 69а, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП, комисията съобщава резултатите от оценяването на допуснатите до оценяване оферти:

Класиране по позиция 1:
Оценката на участника Аполо ООД по времеви и качествен показател е 70 точки

Класиране по позиция 2:
Оценката на участника Аполо ООД по времеви и качествен показател е 70 точки


02.11.2015г.

Решение 53-02-8/15/02.11.2015 г.


Протокол 53-02-8/13/30.10.2015 г.


Протокол 53-02-8/12/20.10.2015 г.


Протокол 11-02-8558/16.10.2015 г.


08.12.2015г.

Договор РД-32-11/01.12.2015 г.

Договор РД-32-12/01.12.2015 г.


11.12.2015г.

Уведомление за сключен договор


25.05.2018 г.

- Обявление за прекратяване по обособена позиция № 1

- Обявление за прекратяване по обособена позиция № 2


Scroll to top