Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на компютърни конфигурации, мобилни компютри и таблети за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"”

Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047414


10.12.2015г.

Протокол 54-02-8/12/09.12.2015 г.


22.12.2015г.

Договор РД-32-15/16.12.2015 г.


Scroll to top