Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В И Т

ТЕМА 1:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ТЕМА 2:

ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

ТЕМА 3:

ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТЕМА 4:

РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 5:

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ

ТЕМА 6:

СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА

ТЕМА 7:

МАНЕВРИ

ТЕМА 8:

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

ТЕМА 9:

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ

ТЕМА 10:

СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА

ТЕМА 11:

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 12:

ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА

ТЕМА 13:

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС

ТЕМА 14:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

ТЕМА 15:

ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 16:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

ТЕМА 17:

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

ТЕМА 18:

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

ТЕМА 19:

ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС

 

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ C, D и E

 

Категория С

ТЕМА 1:

Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите

ТЕМА 2:

Правила отнасящи се до превоза на товари. Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 3:

Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване

ТЕМА 4:

Договори за превоз на товари

ТЕМА 5:

Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

ТЕМА 6:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

 

Категория D

ТЕМА 1:

Правилата, отнасящи се до превоза на пътници. Документи изисквани при превоз на пътници на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 2:

Транспортни схеми. Видове автобусни превози

ТЕМА 3:

Договор за превоз на пътници

ТЕМА 4:

Изисквания към МПС във връзка с превоза

ТЕМА 5:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с превозваните пътници

 

Категория E

ТЕМА 1:

Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.

ТЕМА 2:

Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 3:

Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 4:

Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

ТЕМА 5:

Основни правила по техника на безопасност

 

Устройство на автомобила

ТЕМА 1:

Основни  агрегати, възли и уредби на автомобила (разпознаване, наименование, предназначение)

ТЕМА 2:

Охладителна уредба

ТЕМА 3:

Мазилна уредба

ТЕМА 4:

Горивна уредба

ТЕМА 5:

Кормилна уредба

ТЕМА 6:

Спирачна уредба

ТЕМА 7:

Електрообзавеждане

ТЕМА 8:

Осветителна и сигнална уредба

ТЕМА 9:

Силово предаване

ТЕМА 10:

Окачване

ТЕМА 11:

Колела и гуми

ТЕМА 12:

Техника на безопасност

ТЕМА 13:

Опасност за човека и околната среда

Scroll to top