Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 10: СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА
Точки Номер Въпрос и отговори
3 1/1
Този пътен знак указва:
начало на автобусна спирка
край на автобусна спирка
пресичане на път, по който се движат автобуси
3 1/2
Този пътен знак:
указва начало на автобусна спирка
обозначава края на автобусна спирка
предупреждава за пресичане на път, по който се движат автобуси
указва пътна лента за движение само на автобуси
3 1/3
С този знак се обозначава:
автобусна спирка
пътна лента за движение само на автобуси
пътна лента, забранена за движение на автобуси
пресичане на път, по който се движат автобуси
3 2/1
С този знак се обозначава:
тролейбусна спирка
пресичане на път, по който се движат тролейбуси
лента за движение само на тролейбуси
пътна лента, забранена за движение на тролейбуси
3 3/1
С този знак се обозначава:
трамвайна спирка
пресичане на трамвайна линия
трамваен път
вход/изход на трамваен път
3 4/1
Кой от тези пътни знаци сигнализира за спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници?
3 5/1
При тази ситуация районът на спирката започва от пътния знак и е с дължина:
50 м
30 м
20 м
10 м
3 6/1
В района на спирка, обозначена с този знак, е забранено:
престоя на таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници
спирането за товарно-разтоварни работи
спирането за слизане на пътници
3 7/1
В района на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, на други превозни средства е разрешено да спират за:
слизане на пътници, само ако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката
качване на пътници, ако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката
извършване на товаро-разтоварна дейност
3 8/1
При тази ситуация, приближавайки към спрелия на спирката тролейбус трябва:
своевременно да намаля скоростта
да се движа с повишено внимание
да имам готовност да спра в случай на необходимост
да подам звуков сигнал
3 9/1
При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус:
трябва да управлявам с готовност за спиране
трябва да внимавам за пешеходци, преминаващи пред тролейбуса
трябва да внимавам за пешеходци, преминаващи зад тролейбуса
няма опасност от пресичащи пешеходци, защото няма пешеходна пътека
3 10/1
Навлизането на пешеходци на платното за движение, непосредствено пред спрелия автобус, е забранено и затова при тази ситуация не съм задължен да намаля скоростта.
неправилно
правилно
3 11/1
Кое от изброените действия ще предприемете в тази ситуация при разминаване с потеглящия от спирката автобус?
намалявам скоростта
управлявам с готовност за спиране
подавам звуков сигнал
увеличавам скоростта за по-бързо разминаване
3 12/1
При тази ситуация, при преминаване покрай автобуса съм задължен да намаля скоростта.
правилно
неправилно
3 13/1
При тази ситуация:
трябва да спра, ако преча на пешеходците да преминават през платното за движение
мога да премина без да спирам, защото на платното за движение има очертан остров
задължен съм да спра на 1 м зад трамвая
заобикалям трамвая отляво
3 14/1
При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката трамвай:
трябва своевременно да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
трябва да внимавам за поведението на пешеходците преминаващи през платното за движение
няма опасност от пресичащи пешеходци, защото няма пешеходна пътека
3 15/1
При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката трамвай, трябва да се съобразявам:
с пешеходците, които са на острова на платното за движение
с пешеходците, които слизат от трамвая или са на тротоара
с пешеходците, които пресичат платното за движение пред или зад трамвая
с превозните средства, които се движат зад мен
3 16/1
При тази ситуация, настигайки спиращия на спирката трамвай, трябва:
да спра
да продължа движението с повишено внимание
да увелича скоростта
3 17/1
При тази ситуация увеличавам скоростта, за да премина по-бързо покрай спиращия трамвай.
неправилно
правилно
3 18/2
При тази ситуация при приближаване към трамвайната спирка:
трябва да спра, когато трамваят е спрял на спирката
трябва да спра, когато трамваят спира на спирката
не съм задължен да намаля скоростта, когато трамваят потегля от спирката
3 19/1
При тази ситуация:
задължен съм да спра на 1 м зад трамвая
трябва да спра, ако преча на пешеходците да преминават през платното за движение
заобикалям трамвая отляво
3 20/1
При тази ситуация преминавам, без да спирам покрай спрелия на спирката трамвай, защото той е със затворени врати.
неправилно
правилно
3 21/1
При тази ситуация след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
да
не
3 22/1
При тази ситуация, когато трамваят е спрял на спирка и на платното за движение няма пешеходци:
трябва да спра на 1 м зад трамвая
мога да премина покрай трамвая без да спирам
заобикалям трамвая отляво
3 23/1
При тази ситуация длъжни ли сте да намалите скоростта, за да улесните потеглянето на автобуса от спирката?
да
не
3 24/1
При тази ситуация, за да улесня потеглящия от спирката автобус, трябва:
да намаля скоростта
при необходимост да спра
да премина в съседната пътна лента
да премина по-бързо покрай автобуса
3 25/1
Значението на този пътен знак е:
начало на жилищна зона
начало на населено място
начало на жилищен комплекс
площадка за игра на деца
3 26/1
Правилата за движение в жилищна зона, обозначена с този пътен знак, са валидни:
до пътен знак „Край на жилищната зона”
до следващото кръстовище
до края на населеното място
до пътен знак „Край на забраните въведени с пътни знаци”
3 27/1
Паркирането в жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, е разрешено:
само на специално обозначените за това места
в най-дясната пътна лента
най-вдясно на пътното платно
най-вдясно на платното за движение
3 28/1
В жилищна зона обозначена със съответния пътен знак, водачите на МПС трябва да се движат със скорост не по-висока от:
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
3 29/1
В жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, движението на пешеходци върху платното за движение е:
разрешено
забранено във всички случаи
забранено, винаги когато пречат на движението на МПС
3 30/1
В жилищна зона, обозначена със съответния пътен знак, е разрешено:
движение на пешеходците по платното за движение
на децата да играят на платното за движение
паркиране извън специално обозначените за това места
движение със скорост 40 km/h
3 31/1
Водачът на МПС, при излизане от обозначена с пътен знак жилищна зона:
е длъжен да пропусне ППС идващи по пътя отдясно
е длъжен да пропусне ППС идващи по пътя отляво
е с предимство
3 32/1
При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране, защото:
автобусът потегля
пешеходец, слязъл от автобуса, може да пресече платното за движение пред автобуса
пешеходец, който се движи по тротоара, може да пресече платното за движение пред автобуса
3 33/1
При тази ситуация:
съществува опасност пешеходци да пресичат платното за движение пред автобуса
трябва да спра зад автобуса
мога да премина, като намаля скоростта и управлявам с готовност за спиране
3 34/1
Как трябва да постъпите при тази ситуация?
разрешено е да премина покрай автобуса, като намаля скоростта, за да мога в случай на необходимост да спра
трябва да спра, защото е забранено преминаването покрай спрял на спирката автобус
преминавам с повишено внимание, защото пешеходци могат да преминат през платното за движение