Водачи на МПС

Във връзка с изменението на изискванията към кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, регламентирано в Закона за движението по пътищата, Ви уведомяваме за следното:
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите при записване за обучение и явяване на теоретичен и практически изпити в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не се променят - необходим е документ за завършено най-малко основно образование.
Свидетелство за управление на моторни превозни средства (СУМПС) може да бъде издадено от органите на Министерство на вътрешните работи при следните условия:
Лицата, придобили документ за завършено основно образование или завършили Х клас по реда на отменения Закон за народната просвета преди 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС  с този документ.
Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на първи гимназиален етап на средно образование (Х клас).
Посочените условия са регламентирани в чл. 16, ал. 4 от  Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, чл. 151, ал 2 и § 16 от Закона за движението по пътищата.


Във връзка с организирането и провеждането на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, Ви уведомяваме за следното:

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 38, за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събира такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, а именно такса за всеки кандидат за практически изпит.
Съгласно чл. 111, ал. 2, т. 1 от Тарифа № 5, за организиране и провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират такси за провеждане на изпит на група, заявена и формирана от учебен център, за всяка група за изпит – 100 лв.
Съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Тарифа № 5, за организиране и провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират такси за провеждане на изпит на група, формирана от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", за всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, Ткт, Ттм, както и в случаите по чл. 155, ал. 9 и 10 от Закона за движението по пътищата – 12 лв.;
Съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Тарифа № 5, за организиране и провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси за всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С1, С, С1Е, СЕ, D1D, D1Е или DЕ – 20 лв.

Във връзка с горното и за Ваша информация, Ви уведомяваме, че независимо дали кандидатът се явява на практически изпит в група, заявена и формирана от учебен център или в група, формирана от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ваучерът му се предоставя от учебния център, който го е заявил за изпит, преди провеждането на съответния изпит.
Ваучерите се закупуват от учебните центрове чрез информационната система за организирането и провеждането на изпитите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) съгласно чл. 10, ал. 6 от Наредба № 38.
В случаите, когато кандидатът се явява на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС, стойността на ваучера се заплаща и се предоставя на кандидата от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


 

Scroll to top