Обществена поръчка

АРХИВ

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Проект на Договор;
  5. Образци.

09.10.2017 г.


27.10.2017 г.


09.11.2017 г.


01.12.2017 г.


Scroll to top