ОПДУ

·  Договор по проект № BG05SFOP001-1.002-0016-C01/17.05.2017 г. „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“  


· Договор № BG05SFOP001-2.006-0016-C01/11.07.2018 г. за изпълнение на проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“


· Договор № BG05SFOP001-2.006-0015-C01/11.07.2018 г. за изпълнение на проект „„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“


· Договор №  BG05SFOP001-2.019-0070-C01/2020 г. по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование "Специализирани обучения за териториалната администрация" за финансиране на Проект № BG05SFOP001-2.019-0070, с наименование „Специализирано обучение на инспекторския състав относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество";


· Договор №  BG05SFOP001-2.019-0071-C01/2020 г.  по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование "Специализирани обучения за териториалната администрация" за финансиране на Проект № BG05SFOP001-2.019-0071, с наименование „Специализирано обучение на инспекторите за контрол на специфични превози на товари“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество";


· Договор №  BG05SFOP001-2.019-0072-C01/2020 г.   по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование "Специализирани обучения за териториалната администрация" за финансиране на Проект № BG05SFOP001-2.019-0072, с наименование „Специализирано обучение на инспекторския състав с контролни функции, осъществяващи надзор на пунктовете за извършване на периодични технически прегледи на ППС“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество";


Scroll to top