Проект ОПДУ

На 17.05.2017 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ подписа договор № BG05SFOP001-1.002-0016-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, по Процедура BG05SFOOP001-1.002, Обща стойност на проекта: 990 553.00 лв.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

  • Надградени и актуализирани са 12 регистри и бази данни и е осигурена възможност за автоматизиран обмен на данни между системи на ИААА и МВР
  • Подобрено качество на административното обслужване чрез разширено прилагане на принципите на електронното управление, предоставяне на 9 нови електронни административни услуги и намаляване на хартиения документооборот
  • Доставено специализирано оборудване за 80 автомобила и 17 мобилни лаборатории на контролните екипи на агенцията
  • Разработен софтуер за подпомагане на контролната дейност
  • Повишена е ефективността на контролната дейност на ИААА и ограничаване на корупционните фактори при извършване на проверки

·  Договор по проект № BG05SFOP001-1.002-0016-C01/17.05.2017 г. „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Адтомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“  


По дейност 1 "Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска":

За изпълнението на дейността е проведена процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител. http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637383336


По дейност 2 "Информация и комуникация по проекта"

За изпълнението на дейността е проведена процедура по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за избор на изпълнител.

На 21.11.2019 г. се проведе пресконференция в гр. София в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за представяне на проект № BG05SFOP001-1.002-0016-C01 с наименование „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодични прегледи за техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Пресконференцията бе открита от г-н Бойко Рановски - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", който представи основната и специфичните цели по проекта, дейностите за постигане на целите и очакваните резултати.
На пресконференцията присъстваха представители на Главна дирекция "Национална полиция", служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Пресконференцията бе медийно отразена.

Презентация от заключителна пресконференция

Информация за заключителна пресконференция в сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Презентация от пресконференцията

Информация за пресконференцията в сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


Scroll to top