BG05SFOP001-2.019-0072-C01

В рамките на проект „Специализирано обучение на инспекторския състав с контролни функции, осъществяващи надзор на пунктовете за извършване на периодични технически прегледи на ППС“ по Оперативна Програма „Добро управление“ е проведено специализирано обучение на инспекторския състав с контролни функции от териториалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за повишаване на професионалната квалификация и придобиване на техническа компетентност за осъществяване на надзор на пунктовете за извършване на периодични технически прегледи на ППС, по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. В рамките на проекта са проведени две тридневни обучения с включени по 140 служители  от териториалните звена на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  във всяко обучение. Обученията са свързани с  контрола в пунктовете за периодичен преглед на техническата изправност и проверки на пътя и потвърждаване на резултатите от техническите прегледи с контролна лаборатория. В резултат на проекта са подобрени специализираните знания и умения на инспекторите. В допълнение проекта ще допринесе  за повишаване безопасността на пътя и ще даде предпоставки за опазване на околната среда.
В стратегията за развитие на държавната администрация 2014- 2020 г, са откроени четири основни стратегически цели, между които стратегическата цел „Професионално и експертно управление“, която намира отражение в Оперативна програма "Добро Управление" Общата цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения, на служителите в  териториалните  звена на  Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация " .
Описание
С Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО, транспонирана в националното законодателство със Закона за движението по пътищата и наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства са въведени изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозните средства и осъществяване на контрол на пунктовете извършващи тези проверки. Надзора на пунктовете за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Съгласно приложение V от цитираната директива, надзора се осъществява чрез:
а)Упражняване на надзор върху на контролно-техническите пунктове:
- проверка на съответствието на помещенията и оборудването за извършване на прегледи с минималните изисквания;
- проверка на съответствието на лицето, получаващо разрешение, със задължителните изисквания;
б)Проверка на обучението и изпитването на техническите специалисти:
— проверка на първоначалното обучение на техническите специалисти;
— проверка на периодичното опреснително обучение на техническите специалисти;
— периодично опреснително обучение на технически специалисти от органа за надзор;
— провеждане или надзор над изпитите.
в)Одит:
— предварителен одит (преди издаване на разрешението) на центъра за прегледи;
— периодичен одит на центъра за прегледи;
— специален одит в случай на нередности;
— одит на центъра за обучение/изпити.
г)Наблюдение с използване на мерки като следните:
—повторен преглед на статистически обоснована извадка от проверени превозни средства;
—проверки по метода „таен клиент“ (mystery shopper checks) (използването на превозно средство с дефекти е по избор);
—анализ на резултатите от прегледи за проверка на техническата изправност (статистически методи);
—повторни изпитания след обжалване;
—разследване, свързано с подадени жалби.
д)Потвърждаване на резултатите от измерванията при прегледи за проверка на техническата изправност.
е)Предложение за отнемане или временно прекратяване на действието на издадените разрешения на контролно-технически пунктове и/или за технически специалисти :
Директивата посочва, че персонала нает от органа за надзор следва да притежава:
—техническа компетентност;
—безпристрастност;
—стандарти за професионална квалификация и обучение.
За повишаване на професионалната квалификация и ефективността на работата на инспекторският състав, агенцията e необходимо  да се започне първоначално професионално обучение, което ще се надгражда периодично на две години за извършване на надзор над пунктовете за техническа изправност на ППС.
В тази връзка е проведено едно тридневно обучение на тема  "Контрол в пунктовете за периодичен преглед на техническата изправност" на 140 служители , което включва  :
— предварителен одит (преди издаване на разрешението) на центъра за прегледи;
— периодичен одит на центъра за прегледи;
— специален одит в случай на нередности;
— одит на центъра за обучение/изпити.
- проверка на съответствието на помещенията и оборудването за извършване на прегледи с минималните изисквания;
- проверка на съответствието на лицето, получаващо разрешение, със задължителните изисквания;
—анализ на резултатите от прегледи за проверка на техническата изправност (статистически методи);
- установяване на съответствието на изпълняваните от техническите специалисти дейности по проверка на техническата изправност на ППС с нормативните изисквания и одобрените технологични карти;
- проверка на резултатите от изпитванията и установяване на манипулации на измерванията.
Както и второ специализирано тридневно обучение на тема " Проверки на пътя и потвърждаване на резултатите от техническите прегледи с контролна лаборатория " на 140 служители, което  включва  :
-Проверка на техническата изправност на ППС на пътя;
-Работа със специализирано оборудване на проверка на техническата изправност на ППС;
- констатиране на технически неизправности на ППС (събиране на доказателства от извършените проверки и документиране)
- мерки за недопускане движението на ППС с опасни и значителни технически неизправности.
За повишаване на ефективността на контрола агенцията предвижда закупуване на нови контролни лаборатории и е необходимо извършване на обучение на инспекторския състав за работа с подобно оборудване.
Успешно завършилите обучението получат сертификат.

 

Линк към профила на купувача в ЦАИС ЕОП - „Специализирано обучение на инспекторския състав с контролни функции, осъществяващи надзор на пунктовете за извършване на периодични технически прегледи на ППС“ по Оперативна Програма „Добро управление“

Scroll to top