BG05SFOP001-2.019-0071-C01

Дейност

Договор №  BG05SFOP001-2.019-001-C01/2020 г. по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование "Специализирани обучения за териториалната администрация" за финансиране на Проект № BG05SFOP001-2.019-0071, с наименование „Специализирано обучение на инспекторите за контрол на специфични превози на товари“, по 2 (две) обособени позиции, Обособена позиция № 1 „Особени правила при превоз на специфични товари“, Обособена позиция № 2 „Условия и ред за движение на извънгабаритни и тежки ППС“ и "Изисквания и видове комбинирани превози“, с финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Проект с наименование „Специализирано обучение на инспекторите за контрол на специфични превози на товари” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFOP001-2.019-0071 от 29.05.2020 г. по Оперативна програма „Добро управление“

 

Продължителност на дейността (месеци) 18
Начална дата 29.05.2020
Крайна дата 29.11.2021
Резултат
Обучени 140 служители.
140  служители успешно преминали обучението със сертификат.

 

В рамките на проект с наименование „Специализирано обучение на инспекторите за контрол на специфични превози на товари” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05SFOP001-2.019-0071 от 29.05.2020 г. по Оперативна програма „Добро управление“,  са организирани следните обучения на държавни служители:

  1. Специализирано обучение "Особени правила при превоз на специфични товари"

Описание
За повишаване ефективността и качеството на извършваните пътни проверки на превози на товари е извършено  специализирано обучение  "Особени правила при превоз на специфични товари", включващо следните теми:
Тема 1   : Особени правила и изисквания при извършване на превоз на живи животни.
По време на обучението са придобити знания за:
-       Законови разпоредби (Директиви, Закони, Наредби и др. нормативни актове
-       Превозни документи (вътрешни превози и превози зад граница)
-       Изискванията към пътни превозни средства за превоз на живи животни
-       Изисквания по време на извършваният превоз
-       Особени правила и изисквания при превоз на екзотични животни
-       Нерегламентирани практики;
-       Отговорни институции
Тема 2 "Особени правила при извършване на превози на бързоразвалящи се и/или под температурен режим хранителни стоки
По време на обучението са придобити знания за:
-       Законови разпоредби (Директиви, Закони, Наредби и др. нормативни актове 
-       Спогодба АТР (Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports)
-       Пътни превозни средства – Видове:
o Изотермични;
o       Охладителни;
o       Хладилни;
o       Отоплителни.
-       Технически стандарти, методи на изпитване
-       Маркировки
-       Задължения на превозвача/водача
В обучението са включени 140  служители с контролни функции от териториалните  структури на ИААА. Необходимостта от обучението се обуславя от идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, както и е във връзка с преките функционални задължения на инспекторите, определени в Устройствен правилник, а именно  контролиране на спазването на режимите за извършване на вътрешни и международни автомобилни превози и при констатирани нарушения прави предложения за санкционирането им; извършва контролни функции по отношение спазването на  Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP); Предвид обществената значимост на проблемите за осигуряване на безопасен транспорт, е необходимо постоянно да се подобряват знанията, уменията и компетенциите на служителите
- инспектори, извършващи контрол. Дейностите са пряко свързани с повишаване безопасността на пътя, предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и замърсяването на околната среда. Всичко това налага преминаването на тези служители през подобно обучение, за да повишават своя професионализъм, да изпълняват адекватно и ефективно задълженията си. Изпълнението на тази проект ще благоприятства за повишаване безопасността на пътя и дава предпоставки за опазване на околната среда.  Успешно завършилите обучението получат сертификат.

  1. Специализирано обучение "Условия и ред за движение на извънгабаритни и тежки ППС" и  "Изисквания и видове комбинирани превози"

Описание
За повишаване ефективността и качеството на извършваните пътни проверки на превози на товари е извършено специализирано  тридневно обучение, което включва следните теми :
Тема 1  Условия и ред за движение на извънгабаритни и тежки ППС.
По време на обучението са придобити знания за:
ü       Допустими размери и максимални маси на товарните автомобили;
ü       Обозначаване;
ü       Издаване на разрешителни;
ü       Съпровождане – изискване към съпроводителните автомобили и съпровождащите лица;
ü       Забрани за движение;
ü       Контрол.
Тема 2 Изисквания и видове комбинирани превози
По време на обучението са придобити знания за:
ü       Основни понятния
ü       Видове комбинирани превози:
-       RO-RO;
-       Ro-LA;
ü       Придружаван и неприпружаван комбиниран транспорт;
ü       Контейнери;

В обучението са включени 140  служители с контролни функции от териториалните  структури на ИААА. Необходимостта от обучението се обуславя от идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, както и е във връзка с преките функционални задължения на инспекторите, определени в Устройствен правилник, а именно  контролиране на спазването на режимите за извършване на вътрешни и международни автомобилни превози и при констатирани нарушения прави предложения за  санкционирането им; извършва контролни функции по отношение спазването на  Европейската спогодба за превоз , за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP); Предвид обществената значимост на проблемите за осигуряване на безопасен транспорт, е необходимо постоянно да се подобряват знанията, уменията и компетенциите на служителите- инспектори, извършващи  контрол. Дейностите са пряко свързани с повишаване безопасността на пътя, предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и замърсяването на околната среда. Всичко това налага преминаването на тези служители през подобно обучение, за да повишават своя професионализъм, да изпълняват адекватно и ефективно задълженията си. Изпълнението на тази проект ще благоприятства за повишаване безопасността на пътя и дава предпоставки за опазване на околната среда.
Успешно преминалите обучения получат сертификат.

 

Статус Приключена
Актуална начална дата 29.05.2020
Актуална крайна дата 29.11.2021
Актуална продължителност в месеци 18
Постигнати резултати
Обучени 140 служители.
140  служители успешно преминали обучението със сертификат.

 

Линк към профила на купувача в ЦАИС ЕОП - „Специализирано обучение на инспекторите за контрол на специфични превози на товари с финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Scroll to top