Архив

18 Септември 2015

18.09.2015г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита...

18.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Процедурата се обявява в изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”  с цел  оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top