Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Приложение : Документация
Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052928

Публична покана


16.05.2016г.

Протокол № 54-03-3/8/13.05.2016 г. за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците


31.05.2016г.

Договор № РД-32-4/26.05.2016 г.


05.07.2016г.

Информация за приключване на Договор № РД-32-4/26.05.2016 г.


Scroll to top