Обществена поръчка

АРХИВ

31.08.2018 г.

Обществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-30/21.12.2017 г.

1. Покана рег. №  53-03-4/5/31.08.2018 г.;
2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
3. Проект на договор (Приложение № 2).
4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).


14.09.2018 г.

-Протокол № 1 от работата на комисията;


25.09.2018 г.

-Съобщение за отваряне на ценовите предложения;


12.10.2018 г.


09.11.2018 г.


15.11.2018 г.


04.01.2019 г.


Scroll to top