Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявава обществена поръчка с предмет „Ежедневно почистване на помещенията в административните сгради на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване”.

1. Решение за откриване на процедура № 53-02-2/1/27.07.2016 г.
2. Обявление за поръчка № 53-02-2/2/27.07.2016 г.
3. Заглавна страница от документацията за участие.
4. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.


28.07.2016г.

Съобщение до средствата за масово осведомяване

10.08.2016г.

Разяснения в отговор на постъпило писмено искане

12.08.2016г.

Разяснения в отговор на постъпило писмено искане

13.09.2016г.

Протокол от заседание на комисията

14.09.2016г.

Съобщение относно публично заседание за отваряне на ценови предложения

14.10.2016г.


21.11.2016г.

  1. Договор № РД-32-9/15.11.2016 г.
  2. Приложения към договора.
  3. Обявление за възложена поръчка № 53-02-2/27/18.11.2016 г.

Scroll to top