Обществена поръчка

АРХИВ

20.05.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г.

  1. Покана рег. №  53-03-2/4/20.05.2019 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2).
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

28.05.2019 г.


Scroll to top