Обществена поръчка

АРХИВ

18.06.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.

  1. Покана рег. №  53-03-7/3/18.06.2019 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2);
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

12.07.2019 г.


31.07.2019 г.


22.08.2019 г.


03.06.2021 г.


Scroll to top