Обществена поръчка

АРХИВ

02.09.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по 12 (дванадесет) обособени позиции“.

  1. Решение за откриване на процедура;
  2. Обявление за поръчка;
  3. Документация;
  4. Проект на Договор (Приложение № 1);
  5. Образци (Приложение № 2).

19.09.2019 г.


01.10.2019 г.


Scroll to top