Режими за превоз в чужбина - Великобритания

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (UK)

От 1 януари 2021 г. международните автомобилни превози на стоки се регламентират от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна.

Двустранните, транзитните и каботажните превози с търговска цел между, през и в рамките на териториите на ЕС и Обединеното кралство се извършват с лиценз на Общността.

Каботажни превози: Разрешава се извършването на до две пътувания с товар в рамките на територията на Обединеното кралство, при условие че такива превози следват двустранен превоз с товар от територията на ЕС и се извършват в срок от седем дни от разтоварването на територията на Обединеното кралство на стоките, превозвани по време на двустранния превоз. От 1 януари 2022 г. се преустановява  разрешаването на един каботажен превоз в рамките на 3 дни след влизането без товар, както и правата за достъп до етапи от превози на територията на Обединеното кралство, свързани с комбиниран транспорт.

Превозите от трета страна - държава извън ЕС до Обединеното кралство и от  Обединеното кралство до трета страна – държава извън ЕС до края на 2021 година се извършват с лиценз на Общността. Считано от 1 януари 2022 г. този вид превози се извършва единствено с многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Следните видове превоз на товари и пътувания без товар, извършени във връзка с такъв превоз, могат да се извършват без валиден лиценз на Общността:

(a) превоз на поща като универсална услуга;
(b) превоз на повредени или аварирали превозни средства;
(c) до 20 февруари 2022 г., превоз на товари в моторни превозни средства, чиято допустима маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркета, не надвишава 3,5 тона;
(d) от 21 февруари 2022 г., превоз на товари в моторни превозни средства, чиято допустима маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркета, не надвишава 2,5 тона;
(e) превоз на лекарствени продукти, уреди, оборудване и други предмети, необходими за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, по-специално при природни бедствия и хуманитарна помощ;
(f) превоз на товари в превозни средства, ако са изпълнени следните условия:

(i) превозваните стоки са собственост на автомобилния превозвач на товари или са продадени, закупени, отдадени под наем или наети, произведени, извлечени, обработени или ремонтирани от превозвача;

(ii) целта на пътуването е да превози стоките до или от помещенията на автомобилния превозвач на товари или да ги премести вътре или извън помещенията на превозвача за собствени нужди;

(iii) превозните средства, използвани за такъв превоз, се управляват от персонал, нает от или предоставен на разположение на автомобилния превозвач на товари по договор;

(iv) превозните средства, превозващи стоките, са собственост на автомобилния превозвач на товари, закупени са от него на изплащане или са наети; и

(v) такъв превоз е само спомагателен за цялостната дейност на автомобилния превозвач на товари;
(g) превоз на стоки с помощта на моторни превозни средства с максимална разрешена скорост непревишаваща 40 км/ч.


Scroll to top