Режими за превоз в чужбина - Унгария

Унгария (H)

 

Превозите на пътници и товари се регламентират от Спогодбата между правителствата на България и Унгария, подписана в Будапеща на 17 април 1989 г.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват само с разрешителни ЕКМТ/СЕМТ с валидност за Унгария.

 

Разрешителни не се изискват за превоз на:

1. материали и обзавеждане, предназначени за панаири и изложби;

2. театрални декори и реквизити;

3. музикални инструменти, снимачна техника и оборудване за радио и телевизионни предавания;

4. спортни коне и състезателни автомобили (включително и повредени), спортни съоръжения, инвентар и имущество, предназначени за спортни прояви;

5. закупени превозни средства при първото им празно придвижване;

6. повредени превозни средства;

7. движимо имущество при преселване;

8. товари, предназначени за оказване на помощ при стихийни бедствия;

9. тленни останки в ковчези и урни;

10. товари, превозвани с автомобили, чиято товароносимост не надхвърля 1000 кг.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top