Режими за превоз в чужбина - Словения

Словения   (SLO)

 

От 2 юли 2000 г. е в сила новата Спогодба, подписана в Любляна на 22 януари 1999 г. 

Разрешителните са:

- за/от трети страни

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

От разрешителни са освободени:

 

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;

3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни превози на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно, след като е било ремонтирано;

5. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби, както и самолети;

6. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

7. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

8. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова, или телевизионна продукция;

9. превоз на тленни останки;

10. превоз на покъщнина при преселване, извършван от предприятия със специален режим и оборудване, предназначени за тази цел;

11. пощенски превози;

12. автомобилните превози до и от най-близкия терминал за комбинирани превози автомобил - железница, както и на разстояние 100 км по права линия от РО-РО пристанищата.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top