Режими за превоз в чужбина - Словакия

Словакия   (SK)

 

В сила е Спогодбата, подписана в Братислава на 17.06.2002 г., в сила от 22.02.2003 г.


Разрешителните са:

- за/от трети страни

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Разрешителни не се изискват при превоз на:

 

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;

3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратният пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;

6. превоз на резервни части и провизии за морски и речни кораби и самолети;

7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по- специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, както и тези, предназначени за радиозаписи или за филмова или телевизионна продукция;

10. първият пробег на новозакупени превозни средства;

11. превоз на тленни останки;

12. автомобилен превоз - международен и вътрешен - в началния и крайния етап от комбиниран превоз, при условие че е използван най-близкият до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал, или речното или морското пристанище за товарене и разтоварване е разположено до 150 км от пункта на товарене и разтоварване на стоката;

13. превоз на покъщнина при преселване;

14. пощенски превози;

15. превоз за собствена сметка.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top