Режими за превоз в чужбина - Сирия

Сирийска арабска република (SYR)

 

На 25 април 2010 г. в Дамаск е подписана Спогодба между Република България и Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари, в сила от 01.04.2011 г.

 

Разрешителните са:

-  универсални (за двустранни или транзитни превози);

- за/от трети страни.

 

Следните категории превози са освободени от изискването за разрешително:

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. превоз на повредени или аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

3. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и при обрат-ния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

4. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;

5. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби и за самолети;

6. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ и по-специално при природни бедствия, и за хуманитарни помощи;

7. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

8. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези, предназначени за радиозаписи или за филмова или телевизионна продукция;

9. първият пробег на новозакупени превозни средства;

10. превоз на тленни останки;

11. превоз на покъщнина при преселване;

12. пощенски превози.

 

Каботажът е разрешен само при наличие на специално разрешително от страната – домакин.

Scroll to top