Режими за превоз в чужбина - Сърбия

Сърбия  (S)

В сила е Спогодбата за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 25 юли 2002 г., в сила от 18 април 2003 г.
Съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 3 декември 2019 г., гр. Белград, за период от една (1) година, считано от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. ще бъде реализиран пилотен проект, който предвижда превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни. Двете страни постигнаха договореност по кореспондентен път срокът на пилотния проект, предвиждащ превозите на товари за/от трети страни да се извършват без разрешителни да бъде удължен с една (1) година – до 30 юни 2022 г., включително.

Превозите на товари за/от трети страни ще продължат да се извършват без разрешителни до 30 юни 2024 г. , съгласно постигната договореност между двете страни за удължаване на периода на пилотния проект с още една година.

Съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт от 20 март 2015 г., гр. София, считано от 1 юни 2015 г. двустранните и транзитни превози на товари се освобождават от разрешителни.
До 1 юли 2020 г. разрешителните са:
- за/от трети страни.
Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

  

Не се изискват разрешителни за:

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата не превишава 6 тона, или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз до или от летище при отклоняване на летателно средство от редовен полет;

3. превоз на повредени или неизправни превозни средства и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози, признати като такива;

6. превоз на резервни части и провизии за самолети и кораби;

7. превоз на хуманитарни пратки за оказване на спешна помощ и по-специално при природни бедствия.

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на имущество, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни, циркови представления, панаири и чествания, както и на оборудване, необходимо за запис на радио програми, за нуждите на филмови или телевизионни продукции;

10. първи празен пробег на новозакупено превозно средство;

11. превоз на тленни останки;

12. началния или краен етап на превоз - международен или вътрешен - при комбиниран транспорт, при условие че е използван подходящ пункт за товарене или разтоварване, който е най-близо до мястото на товаренето или разтоварването на товара;

13. превоз на покъщнина при преселване;

14. пощенски превози.

 

Каботаж се извършва само със специално разрешение от компетентния орган на страната - домакин.

Scroll to top