Режими за превоз на пътници в чужбина

УКАЗАНИЯ за извършване на международни автомобилни  превози на пътници срещу заплащане от български превозвачи

 

І. Превоз на пътници по автобусни линии.

1. До държави, които не са членки на Европейския съюз

При извършване на превоз по двустранна автобусна линия водачът представя оригинал на българско разрешително, издадено от Министерство на транспорта,  информационните технологии и съобщенията, окомплектовано с разписание, график за работа на екипажите, тарифа и схема на маршрута. Горният ляв ъгъл на разрешителното и приложените към него документи трябва да е прегънат и подпечатан с печата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  – Изпълнителна агенция “Автомобилна Администрация”. На всеки отделен лист на мястото на прегъването също трябва да е поставен този печат. Не се допуска разкомплектоването на документите.

2. До държави, които са членки на Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия

   

 При извършване на превоз по автобусна линия или специализирана автобусна линия, за която не е налице договор с възложител, водачът представя оригинал на разрешително по образец, съгласно Регламент /ЕО/ 2121/98 или заверено вярно с оригинала копие, издадени от компетентния орган на една от държавите, явяващи се начален или краен пункт на линията, както и заверено копие на Лиценза на Общността. Към разрешителното може да са приложени разписание и тарифа.

При извършване на превоз по специализирана автобусна линия, при условие че е налице договор с възложител, не се изисква разрешително. При такъв превоз водачът трябва да представи оригинала на договора или заверено копие от него, както и заверено копие на Лиценза на Общността.

 

ІІ. Совалкови превози на пътници

 

1. До държави, които не са членки на Европейския съюз

При извършване на совалков превоз на пътници до и транзит през териториите на държави, които не са членки на Европейския съюз, водачът представя оригинал на разрешително за совалков превоз на пътници, издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, окомплектовано с график на совалковите превози, разписание, списък на автобусите, график за работа на екипажите и схема на маршрута. Горният ляв ъгъл на разрешителното и приложените към него документи трябва да е прегънат и подпечатан с печата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция “Автомобилна Администрация”. На всеки отделен лист на мястото на прегъването също трябва да е поставен този печат. Представя се и списък на пътниците. Не се допуска разкомплектоването на документите.

2. До държави, които са членки на Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия

При извършване на совалкови превози на пътници до и транзит през държави, които са членки на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на Регламент /ЕО/ 1073/2009 за случайните превози. Водачът представя оригинал на пътен формуляр по образец, съгласно Регламент /ЕО/ 2121/98 и заверено копие на Лиценза на Общността.

 

ІІІ. Случайни превози на пътници:

 

При извършване на случайни превози се спазват разрешителните режими, посочени в Приложение № 1 .

 

1. До държави, които не са членки на Европейския съюз

 При извършване на случайни превози на пътници до и транзит през територията на държави, които не са членки на Европейския съюз, водачът на превозното средство представя оригинал на пътническа ведомост ИНТЕРБУС. 

 

2. До държави, които са членки на Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия

При извършване на случайни превози на пътници до и транзит през държави, които са членки на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на Регламент /ЕО/ 1073/2009. Водачът представя оригинал на пътен формуляр по образец, съгласно Регламент /ЕО/ 2121/98 и заверено копие на Лиценза на Общността.

  

ІV. Превоз на пътници за собствена сметка от физически или юридически лица, регистрирани в държава-членка на Европейския съюз.

 

При извършването на превоз на пътници за собствена сметка от физическо или юридическо лице, водачът трябва да представи сертификат за извършване на превоз с автобус за собствена сметка, съгласно Регламент /ЕО/ 2121/98 за конкретния превоз, издаден от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Scroll to top