Режими за превоз в чужбина - Молдова

Молдова   MD


В сила е Спогодбата, подписана в гр. Кишинев на 12 декември 1994 г.


Двустранните и транзитни превози са освободени от разрешителни.


Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


От разрешителни се освобождават:

 

1. превозите на товари с автомобили с товароподемност до 3,5 тона;

2. превозите на домашни вещи, извършвани от специално пригодени за целта транспортни средства;
3. превозите на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. превозите на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. превозите на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превозите на предмети и оборудване, предназначени за радио- и телевизионни записи и киноснимки;

7. превозите на повредени транспортни средства, както и на превозваните с тях товари, включващи влизането и замяната на повреденото превозно средство, когато са налице съответните потвърждаващи документи;

8. превоз на тленни останки;

9. закупени транспортни средства при първото им празно придвижване;

10. превоз на пощенски пратки.

 

Превозите, посочени от т. 3 до т. 6 включително, се освобождават от разрешителни, само ако предметите или животните се внасят временно.

 

Празните транспортни средства, а също и специалните транспортни средства, предназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.


Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.


Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари.

Споразумението се прилага за транзита и международния автомобилен превоз на товари между страните за чужда сметка или срещу възнаграждение и не засяга прилагането на правилата, установени от многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум.

Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 181 от 07.07.2022 г., стр. 4–10. Текстът на Споразумението е наличен на официалната интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22022A0707(01)

Прилага се от датата на неговото подписване, 29 юни 2022 г., до 31 март 2023 г.


С Решение № 2/2022 на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари от 15 декември 2022 година относно продължаването на действието на споразумението [2023/604], срокът на действие на Споразумението се удължава до 30 юни 2024 г.

Текстът на Решението е наличен на интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22023D0604

Scroll to top