Режими за превоз в чужбина - Македония

Северна Македония   (МК)

 

От 12 юни 1999 г. е в сила Спогодбата между България и Северна Македония за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 22 февруари 1999 г.


Двустранните и транзитни превози са освободени от разрешителни.


Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Следните категории превози са освободени от изискването за разрешително:


1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително и ремаркетата, не надвишава 3.5 тона;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;
3. превоз на повредени или аварирали превозни средства, както и превоз на средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени друго превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози, и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;
6. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби и самолети;

7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна медицинска помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарна помощ;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири, изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, циркови, филмови или спортни представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова, или телевизионна продукция;

10. първия пробег на новозакупени превозни средства;

11. превоз на тленни останки;

12. автомобилен превоз - международен и вътрешен - в началния и краен етап от комбиниран превоз, при условие, че е използван най-близкия до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал, речно или морско пристанище за товарене и разтоварване е разположено на 50 км от пункта на товарене и разтоварване на стоката;

13. превоз на покъщнина при преселване;

14. пощенски превози;

15. превоз за собствена сметка.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top