Режими за превоз в чужбина - Ливан

Ливан

 

На 19 юни 2003 г. в  гр. София е подписана Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Ливанската  република за международни автомобилни превози на пътници и товари.

 

Разрешителните са:

 - универсални (за двустранни или транзитни превози);

 - за/от трети страни.

 

Hе се изискват разрешителни при:

 

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;

3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози, и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;

6. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни  кораби, и самолети;

7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова, или телевизионна продукция;

10. първия пробег на новозакупени превозни средства;

11. превоз на тленни останки;

12. автомобилен превоз - международен и вътрешен - в началния и крайния етап от комбиниран превоз, при условие че е използван най-близкият до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал, или речното или морското пристанище за товарене и разтоварване е разположено на 150 км от пункта на товарене и разтоварване на стоката;

13. превоз на покъщнина при преселване;

14. пощенски превози.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top