Режими за превоз в чужбина - Латвия

Латвия   (LV)

 

Превозите на пътници и товари се регламентират от Спогодбата между България и Латвия, подписана в Брюксел на 28 септември 1995 г.


Разрешителните са:

- за/от трета страна

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе се изискват разрешителни при:

 

1. превоз на товари с моторни превозни средства, за които допустимата с  товароносимост, включително и ремаркета, не надвишава 3,5 т или допустимата им обща  маса, включително ремаркета, не превишава 6 т;

2. превоз на домашни вещи при преселване;

3. превоз на животни, технически съоръжения и аксесоари, спортен инвентар, предназначени за спортни прояви;

4. превоз на театрален реквизит, декори, музикални инструменти, предназначени за театрални и музикални предсттавления;

5. превоз на материали и предмети, предназначени за панаири и изложби;

6. превоз на оборудване за радиопредавания или професионални звукозаписи, за заснемане на професионални филми или и телевизионни съоръжения;

7. превоз на превозни средства, претърпели злополука или авария, включително и превоз от заменящото превозно средство, което поема товара на поврденото превозно средство, когато има документ, удостоверяващ наличието на авария или злополука;

8. превоз на мъртъвци;

9. превоз на празни новозакупени превозни средства;

10. превоз на поща, извършвани като обществена услуга;

11. превоз на медикаменти и медицинско оборудване или друг инвентар, необходим за оказване на първа помощ и особено в случай на природни бедствия.

 

Превозите, посочени в точки от 3 до 5 се освобождават от разрешителни, само ако предметите се внасят временно.

 

Във връзка с присъединяването на Латвия към Шенгенското пространство, от 31.12.2007 г. латвийските контролни органи няма да извършват проверки на граничните пунктове на Латвия със страните от ЕС. Поради това при използване на еднократно латвийско разрешително за трета страна шофьорите трябва сами да нанасят датата и мястото на влизане на територията на Латвия, респ. датата и мястото на напускане на тази територия в полето "дата и печат на митническия или граничния контролен орган". Ако при проверка се установи, че гореупоменатите данни не са нанесени, разрешителното ще се счита за невалидно и ще се налага глоба в съответствие с латвийското законодателство.

 

На латвийските гранични пунктове, които са външни за ЕС, контролът на разрешителните и тяхното подпечатване ще се извършва от служители на латвийските митници.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top