Режими за превоз в чужбина - Косово

<

Косово   (K)

Отношенията между Република България и Република Косово в областта на автомобилните превози се регламентират от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в София на 27 юни 2011 г.
Разрешителните са:
-  двустранни;
- транзитни;
- за/от трета страна.
Каботажът е забранен.
Hе подлежат на разрешителни:

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;
3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;
4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратният пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;
5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;
6. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби и самолети;
7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;
8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;
9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези, предназначени за радиозаписи или за филмова или телевизионна продукция;
10. първият пробег на новозакупени превозни средства;
11. превоз на тленни останки;
12. автомобилен превоз – международен и вътрешен – в началния и крайния етап от комбиниран превоз, при условие че е използван най-близкият до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал или речното или морското пристанище за товарене и разтоварване е разположено на 150 км от пункта на товарене и разтоварване на стоката;
13. превоз на покъщнина при преселване;
14. пощенски превози.


Scroll to top