Режими за превоз в чужбина - Италия

Италия   (I)

 

В сила е Спогодбата за международни автомобилни превози между България и Италия, подписана в София на 11 януари 1968 г., в сила от 31 май 1968 г.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

За превози от/за трети страни няма разрешителни. Този вид превози се извършват само с ЕКМТ/СЕМТ разрешително с валидост за Италия.

 

От разрешителни се освобождават:

 

1. превоз на покъщнина с автомобили, приспособени за тази цел;

2. превоз на мъртъвци;

3. превоз на изложбени и панаирни експонати;

4. превоз на състезателни коне, автомобили, мотоциклети или на съоръжения от всякакъв вид, предназначени за определени спортни прояви;

5. превоз на музикални инструменти, материали и реквизити за театри;

6. превоз на съоръжения за радиозаписи, за телевизионни и киноснимки.

 

Изключенията по подточки 3, 4, 5 и 6 са в сила само когато превозваните вещи бъдат върнати в страната, откъдето произхождат.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top