Режими за превоз в чужбина - Гърция

Гърция   (GR)

В сила е Спогодбата, подписана в Атина на 9 юли 1964 г.
Двустранните и транзитните превози се извършват с лиценз на Общността.
Не се разменят разрешителни от 3-та страна за Гърция. Превозите за/от трети страни могат да се извършва само с ЕКМТ/СЕМТ разрешително с валидост за Гърция.
 Не се изисква разрешително за следните видове превози:
1) мебели и багаж, превозвани с товарни автомобили, специално пригодени за това, както и превоз на мъртъвци;
2) материали, предназначени за панаири и изложби;
3) състезателни коне, циркови животни и превозни средства, както и състезателни превозни средства и други съоръжения, предназначени за спортни прояви;
4) декори и театрални реквизити;
5) материали, предназначени за радио- и телевизионни предавания и такива за киноснимане.
Изключенията от 2) до 5) важат само в случаите, когато въпросните предмети предстоят да бъдат върнати в страната, от която са изнесени.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top